1. "ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

                           Цільова група: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

         Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

         Загальна тривалість: 30 днів протягом шести тижнів.

    Мета: формування  фахових  системних  знань  щодо  змісту  антикорупційного законодавства та механізмів його реалізації, а також тенденції ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві, сформувати професійну позицію у виконанні службових обов’язків.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні модулі:

 • Особливості та реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Правовий стиль і методи роботи органів державної влади у контексті вимог антикорупційного законодавства.

 • Контроль в органах державної влади та органах місцевого самоврядування як засіб профілактики корупції.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

 • Основні засади запобігання корупції.

 • Соціальні та психологічні аспекти запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

ЗАГАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ на 2020 рік

форма навчання - дистанційна

 

ПРОФЕСІЙНІ (СЕРТИФІКАТНІ) ПРОГРАМИ


 

2. "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ"

                           Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «Б».

         Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

         Загальна тривалість: 30 днів протягом шести тижнів.

    Мета: ознайомити слухачів із сучасними тенденціями управління персоналом органів державної влади, розвинути навички розроблення та впровадження стратегії розвитку персоналу в органах державної влади через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та психологічних установок HR-фахівця.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні модулі:

 • HR-менеджмент в державному управлінні.

 • Командоутворення та лідерство.

 • Державний протокол та етика публічної служби.

 • Психологія управління персоналом.

 • Ділова комунікація в державних інституціях.

 • Культура ділового мовлення.

 • Управлінська риторика.

 • Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця.

3. "З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ"

                           Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «Б».

         Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

         Загальна тривалість: 30 днів протягом шести тижнів.

    Мета: розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ державного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах державної влади в умовах модернізації держави й проведення системних реформ, формування у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні модулі:

 • Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління.

 • Державна служба: модернізація та розвиток.

 • Менеджмент в органах державної влади.

 • Управління персоналом в органах державної влади.

 • Основи державного управління економічними процесами.

 • Ділова комунікація в державних інституціях.

 • Цифрова грамотність державних службовців.

 • Управлінська діяльність. Психологія управління персоналом.

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. "РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ"

                        Цільова група: державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

        Мета: підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення діяльності органів влади на основі гендерної паритетності, формування нового світогляду щодо гендерної рівності у сфері управління.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Формування і реалізація гендерної політики в Україні.

 • Нормативно-правові засади реалізації гендерної політики.

 • Впровадження стандартів гендерної політики на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

2. "ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ"

                        Цільова група: державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

        Мета: формування професійних компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання політичній корупції – зловживанням суб’єктів, наділених політичною владою, спрямованих на досягнення особистісних цілей.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Політична корупція: підґрунтя, прояви та види.

 • Світова практика запобігання політичній корупції.

 • Специфіка політичної корупції в Україні.

 • Технології протидії політичній корупції в Україні. Виконання практичних і ситуаційних завдань (ділем).

3. "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

                        Цільова група: державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета: сформувати в учасників навчання уміння аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву і визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної політики, застосування нормативно-правових і організаційних засад запобігання та протидії корупції, забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для зменшення корупційних проявів

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Особливості запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 • Поняття та соціально-політична сутність корупції. Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Етика державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і запобігання конфлікту інтересів.

4. "КОРУПЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ"

                        Цільова група: державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

        Мета: розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання проявам корупції під час виконання посадових обов’язків, визначення шляхів формування антикорупційної свідомості в суспільстві.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

 • Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

5. "СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

      Мета:  підвищити рівень спроможності учасниками професійного навчання управляти змінами, забезпечувати ефективну реалізацію державних, територіальних і галузевих стратегій, програм та планів шляхом раціонального використання комунікаційного потенціалу органів місцевої влади, розробки стратегічних комунікаційних планових документів та організації процесу їх реалізації.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Стратегічні комунікації у публічному управлінні: принципи, технології, компоненти.

 • Наративний підхід в організації комунікаційної діяльності органу місцевого самоврядування.

 • Алгоритм та технології розробки комунікаційних стратегій та програм.

6. "СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ПОЛІТИКА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета:     підвищити рівень знань слухачів щодо прав і потреб осіб з інвалідністю та перешкод на шляху їх реалізації в українському суспільстві та вмінь щодо забезпечення інклюзивної соціальної політики на державному й регіональному рівнях, здійснення її аналізу за допомогою «лінзи інвалідності»

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Соціальна інклюзія – принцип забезпечення рівних прав і можливостей для всіх людей.

 • «Лінза інвалідності» – метод аналізу, розробки і впровадження соціальної інклюзії.

 • Практика застосування «Лінзи інвалідності» в діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.

7. "КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

        Мета:  підвищення загального рівня комунікативних здібностей у слухачів, поглиблення знань щодо процесу командної роботи, систематизація знань з питань особливостей комунікації, факторів (детермінантів), що впливають на взаємовідносини між громадянським суспільством і органами місцевого самоврядування та комунікацію між ними.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Комунікації в публічному управлінні.

 • Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації.

 • Консультації з громадськістю: публічні обговорення та вивчення громадської думки. Зв’язки із громадськістю.

 • Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування. Форми комунікацій.

8. "ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета:  підвищення загального рівня цифрової грамотності посадових осіб місцевого самоврядування задля освітнього розвитку, соціалізації особистості, спрощення взаємодії українських громадян з державою за допомогою сучасних технологій.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Цифрова грамотність як елемент інформаційного суспільства.

 • Цифрова демократія та інформаційно-комунікаційні процеси.

 • Цифровий контент.

 • Перспективи та виклики цифрової грамотності інформаційного суспільства.

9. "ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

      SMART-ТЕХНОЛОГІЇ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета:  підвищення загального рівня цифрової грамотності посадових осіб місцевого самоврядування та вироблення умінь застосовувати технології е-врядування у практиці, в тому числі при наданні державно-управлінських послуг.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Цифрова грамотність як елемент інформаційного суспільства.

 • Цифрова демократія та інформаційно-комунікаційні процеси.

 • Цифровий контент.

 • Перспективи та виклики цифрової грамотності інформаційного суспільства.

10. "УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета:  формування в учасників навчання системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій, принципів та методів управління опором змінам.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Концептуальні основи управління змінами.

 • Процес управління змінами.

 • Сучасні підходи і методи управління змінами.

11. "Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета:  оволодіння системою знань і вмінь із питань культури ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Основи культури ділового мовлення.

 • Усне ділове мовлення.

 • Писемне ділове мовлення.

12. "МЕДІАЦІЯ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

     Мета:  сформувати в учасників навчання спроможності застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Медіація як можливість дійти консенсусу у процесі вирішення спорів.

 • Конфлікти у публічному управлінні України: особливості та види.

 • Поведінка публічних службовців у конфліктних ситуаціях.

 • Практикум з медіації в публічному управлінні: перебіг процесу, рамкові умови, позиція, роль та свідомість медіатора.

13. "АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"

                        Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

        Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.

        Загальна тривалість: 10 днів протягом двох тижнів.

        Мета:  розвиток професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядуван-ня щодо формування системи знань з антикризового управління та менеджменту, оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування діяльності органу місцевого самоврядування та здатність використовувати засоби антикризового управління в умовах реформування засад державної політики

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Основи антикризового управління

 • Кризи в системі публічного управління.

 • Технології антикризового менеджменту.

 • Управління персоналом в умовах кризи.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now