МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕЗ

ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

23 жовтня 2012

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕЗ

ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

 

Загальні положення

 

Рекомендації розроблені з метою надання методичної допомоги учасникам конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" при підготовці та оформленні тез публічного виступу.

 

Тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту – це завчасно підготовлені матеріали з викладом основних аспектів розробленого учасником конкурсу проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління.

 

Оцінювання тез публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління (далі – тези публічного виступу) є одним із етапів оцінювання учасників конкурсу відповідно до вимог підпункту 9) пункту 12 Положення про Президентський кадровий резерв. При їх оцінюванні враховуються аналітичні здібності учасника конкурсу, інноваційність його мислення та рівень володіння державною й іноземною мовами.

 

Рекомендації щодо змістовного наповнення тез публічного виступу

У тезах публічного виступу учасникам конкурсу необхідно коротко охарактеризувати власний проект чи  ідею проекту щодо розвитку пріоритетної сфери державного управління відповідно до таких параметрів і критеріїв:

-                актуальність (відповідає: сучасним вимогам  науки державного управління, чинному законодавству в галузі державного управління, сучасній практиці державного управління на різних рівнях);

-                інноваційність (застосовується: вперше, вперше у конкретних умовах, вперше у  конкретній організації/установі);

-                спрямованість (на реалізацію: наукових основ державного управління, сучасних реформ у сферах державного управління, чинного законодавства);

-                результативність (спрямована на підвищення рівня якості державного управління у конкретних організаціях/установах, регіонах, галузях господарства);

-                реальність виконання (в т.ч. з точки зору врахування адміністративних і політичних ризиків реалізації проекту);

-                ефективність (отриманий результат перевищує використані ресурси – інтелектуальні, матеріальні, фінансові).

 

У процесі написання та презентації тез учасник конкурсу має продемонструвати:

-                здатність аналізувати соціально-економічні та політичні процеси, виявляти системні проблеми та визначати шляхи їх вирішення у контексті реалізації програми економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

-                здатність застосовувати інноваційні підходи до вирішення проблем у відповідній пріоритетній сфері державного управління;

-                цілі власної кар'єри та її зв'язок з Президентським кадровим резервом;

-                здатність логічно описати і лаконічно презентувати проект чи ідею проекту;

-                розуміння концепції лідерства;

-                розуміння етичних стандартів;

-                вільне володіння державною мовою та однією з  мов Європейського Союзу;

-                володіння на рівні користувача інформаційними технологіями.

 

Структура та зміст тез публічного виступу

повинні включати такі складові:

Анотація проекту – коротка характеристика суті проекту з обґрунтуванням актуальності, в якій важливою є наявність  об’єктивно існуючих суперечностей, які можуть бути вирішені засобами проекту.

 

Основна частина містить опис проблеми за таким алгоритмом:

а) опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект чи ідею проекту (історія виникнення проблеми, яка визначає необхідність розробки і реалізації проекту, використовувані раніше засоби її вирішення (якщо проблема не виникла вперше), можливі альтернативні варіанти вирішення проблеми);

б) мета проекту чи ідеї проекту;

в) ресурси та інструменти реалізації, цільові групи (об’єкти), терміни реалізації проекту, його інші змістовні характеристики;

г) обґрунтування пропонованого варіанту реалізації проекту: переваги/недоліки  обраного варіанту реалізації проекту порівняно із іншими альтернативами за встановленими критеріями;

д) варіанти реалізації проекту (оптимістичний, песимістичний та реалістичний);

е) комплекс заходів з реалізації проекту, його учасники, організація їх взаємодії;

ж) необхідні кроки щодо усунення можливості виникнення проблеми у майбутньому.

Висновки – заключна частина тез публічного виступу, у якій необхідно відзначити результати (реальні/можливі) реалізації проекту чи ідеї проекту  (короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації); схему поширення та практичного застосування результатів, а також  участь (оцінку власного внеску) кандидата у формуванні і реалізації проекту.

 

 

Вимоги до оформлення тез публічного виступу

Обсяг тез – не більше 5 сторінок формату А-4 (210 х 297).

Тези готуються за пріоритетними сферами державного управління:

·                     фінансово-економічна сфера;

·                     соціально-гуманітарна сфера;

·                     сфера інвестицій та інновацій;

·                     сфера паливно-енергетичного комплексу;

·                     сфера сільського господарства;

·                     сфера житлово-комунального господарства.

Тези подаються двома мовами (державною та однією з  мов Європейського Союзу на паперових та електронних носіях ( диски, флешці або надіслати на електронну адресу у файлі формату Word (*.doc)).

Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; вирівнювання – "За шириною"; міжрядковий інтервал – "Полуторний" (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України)).

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

Титульний аркуш зараховується до загальної нумерації сторінок тез роботи, але номер сторінки на титульному аркуші  не проставляють

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now