Навчально-методична література

Перелік навчально-методичних матеріалів
з питань запобігання та протидії проявам корупції
в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,
які використовуються для слухачів
Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії державного управління при Президентові України

 1. Авторитет керівника: еволюція та шляхи розвитку: навч.-метод. матеріали / авт.: Т.В. Новаченко; уклад.: Н.Б. Ларіна, Н.В. Ясько.  – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.

 2. Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 1-2 грудня 2017 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 216 с.

 3. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінськихрішень: навч.-метод. матеріали / І.В. Рейтерович, С.В. Ситник; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 4. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / Уклад. : С. О. Кравченко, В. В. Пристайко. Київ : УкрСІЧ, 2018. 35 с.

 5. Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності систем управління персоналом органів влади: навч.-метод. матеріали /А.П. Рачинський; уклад. Н.А. Коняшина. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 6. Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Кравченко В. В. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. Мін-во освіти і науки України, Мін-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2016. 192 с.

 7. Бугайчук К.Л., Беспалова О.І. Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування: наук.-метод. рек. Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. 41 с.

 8. Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник. Київ : НАДУ, 2018. 256 с. (Серія «Корпоративна культура»).

 9. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: навч.-метод. матеріали /Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, П.В. Качанова, Г.О. Усатий; упоряд. О.В.Жур. – К.: НАДУ, 2013. – 108 с.

 10. Волошенко А. Антикорупційний дирижизм. Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в Україні. Київ : Парламентське вид-во, 2018. 391 с.

 11. Глобалізаційні процеси та їх вплив на формування адміністративної та політичної еліти: навч.-метод.  матеріали /  В.А. Гошовська,  Р.В. Войтович, Л.І. Даниленко; уклад.: І.В. Поліщук. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

 12. Глобалізаційні   процеси   в   сучасному  світі : навч.-метод.   матеріали  /    Р.В. Войтович, М.Т. Солоха; уклад. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 13. Гошовська В. Політична корупція: опорний конспект лекцій. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ: НАДУ, 2018. 100 с. (Школа вітчизняного парламентаризму).

 14. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / автор. кол. ; В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін. ; за ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 524 с.

 15. Державна інформаційна політика в Україні в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч.-метод. матеріали / Т.В. Федорів, М.Т. Солоха; упоряд. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 16. Державна політика у сфері надання доступу до публічної інформації: навч.-метод. матеріали / Н.В. Грицяк; уклад. В.В. Святненко. –К.: НАДУ, 2013. – 32 с.

 17. Державна політика щодо закордонного українства: навч.-метод. матеріали / А.А. Попок. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

 18. Державна регіональна політика: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко, В.М. Вакуленко. – К.: НАДУ, 2013. – 84 с.

 19. Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко, А.М. Штефанюк. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 20. Державне управління та державна служба в країнах ЄС в контексті європейської інтеграції України: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко; упоряд. І.В. Поліщук. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 21. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко; уклад. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 22. Державне управління у соціально-гуманітарній сфері. Україна: нові виміри соборності в умовах європейської інтеграції та глобалізації: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, В.А. Ребкало, В.В. Голубь та ін. – К.: НАДУ, 2013. – 168 с.

 23. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства: навч.-метод. матеріали / Н.І. Олійник, М.Т. Солоха. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

 24. Державне управління у сфері інвестицій та інновацій: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, О.М. Соколова; уклад. М.Т. Солоха.–К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 25. Державне управління у сфері паливно-енергетичного комплексу: навч.посіб. / Г.Л. Рябцев, О.Д. Брайченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 26. Державне управління у фінансово-економічній сфері: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Балдич, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.

 27. Державне  управління  у  сфері  сільського  господарства:  навч.посіб. / О.В. Жемойда; уклад. О.В. Ярошенко. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 28. Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с.

 29. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко; уклад. М.Т. Солоха. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 30. Електронне урядування в умовах демократизації влади і суспільства: навч.-метод. матеріали /І.Б. Жиляєв, А.І.Семенченко, В.О. Чмига; за заг. ред. А.І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с.

 31. Елітознавство: підручник / за заг. ред. В.А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 268 с.

 32. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів: навч.-метод. матеріали / Т.Е. Василевська; уклад. О.М. Руденко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с.

 33. Забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю:   навч.-метод.   матеріали  /  Н.О.  Алюшина,  Н.Б.  Ларіна,  О.Р. Антонова; упоряд. А.В. Ковальчук. – К. :НАДУ,2013. – 76с.

 34. Забезпечення результативних взаємовідносин представницьких органів влади: навч.-метод. матеріали / О.Г. Черкас; за ред. А.П. Савкова. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

 35. Забезпечення сталого економічного розвитку України у контексті реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк.–К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 36. Запобігання корупції у запитаннях і відповідях : посібник для суддів. Київ : Ваiте, 2017. 146 с.

 37. Запобігання корупції: методичні рекомендації для місцевих активістів / Д. О. Калмиков, Д. В. Сінченко, О. О. Сорока, М. І. Хавронюк, Г. Л. Шведова ; за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. 242 с.

 38. Зовнішні пріоритети України та нові моделі стратегічного партнерства: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко, Р.В. Войтович; упоряд. Н.В.Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 39. Імплементація європейських стандартів запобігання та боротьби з корупцією   в   національне   законодавство:   навч.-метод.  матеріали  / Б.О. Костенко, А.В. Кухарук; уклад. Т.А. Саченко. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 40. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації управлінських кадрів: навч.-метод. матеріали / Н.Б. Ларіна; уклад. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 41. Інститут лобіювання в Україні та за кордоном: походження, проблеми, перспективи розвитку. / Д. Базілевич, В. Нестерович, В. Федоренко; Інститут професійного лобіювання та адвокасі. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2015. 111 с.

 42. Інститути соціальної безпеки в державотворенні України: навч.-метод. матеріали / Ю.М. Кисіль, Н.-С.М. Пінчук; уклад. Т.Г. Кириченко. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с.

 43. Інформаційний супровід соціальних ініціатив Президента України: навч.-метод. матеріали / Т.А. Гузенко, Т.В. Федорів, О.М. Руденко, В.В. Святненко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 44. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 45. Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади: навч.-метод. матеріали / Н.Б.Ларіна, О.М. Руденко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 46. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління: навч.-метод. матеріали /В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В.Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 47. Комунікативна   компетентність   керівника:   навч.-метод.  матеріали  / Л.А. Пашко, Н.Б. Ларіна, О.М. Руденко; упоряд. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с.

 48. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні: навч.-метод. матеріали / В.О. Чмига, О.М. Руденко; уклад. В.В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. – 84 с.

 49. Конституційний процес та особливості реалізації реформ в Україні: навч.-метод. матеріали / Ю.В. Баскакова, П.В. Качанова, О.М. Руденко, Г.О. Усатий. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.

 50. Кохан Г. В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія. Київ : НІСД, 2013. 232 с.

 51. Кудерміна О. І., Казміренко Л. І., Андросюк В. Г., Фодчук А. Б. Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 168 с.

 52. Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності державного службовця: навч.-метод. матеріали / І.М. Плотницька, О.П. Левченко; упоряд. А.В.Фоменко. – К.: НАДУ, 2013.– 48 с.

 53. Кушнарьов І  В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація : монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Видавництво «Юридична думка», 2018. 408 с.

 54. Лошицький М. В. Правові засоби протидії корупції : навч. посіб. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. 341 с.

 55. Людина  як  суб’єкт  і  об’єкт соціальних відносин: навч.-метод. матеріали /
  В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук; уклад.: Л.І. Даниленко, Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.

 56. Майстерня управлінського лідерства: зб. навч.-метод. матеріалів №1 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад.: М.С. Орлів, А.М. Штефанюк; за заг. ред.: Ю.В. Ковбасюка, В.А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 132 с.

 57. Майстерня управлінського лідерства: зб. навч.-метод. матеріалів №2 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад.: Н.Б. Ларіна, В.В. Святненко; за заг.ред. Л.А. Пашко, М.М. Газізова. – К.: НАДУ, 2013. – 144 с.

 58. Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» Міністерства юстиції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13#Text (дата звернення 16.06.2020).

 59. Механізми запобігання політичній корупції в представницьких органах влади : навч.-метод. посіб. / авт. кол. : В. А. Гошовська [та ін.] ; за ред. В. А. Гошовської. Київ: НАДУ, 2020. 288 с. Наукова школа вітчизняного парламентаризму. Серія «Бібліотека народного депутата».

 60. Механізми реалізації інституту участі громадян в управлінні державними справами в Україні: навч.-метод. матеріали / А.П. Рачинський, М.А. Гирик. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 61. Міжкультурна освіта державного службовця в контексті європейських стандартів:   навч.-метод.   матеріали  /   Н.Б. Ларіна,  О.М. Руденко;  уклад.  Г.І. Андрейчик. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 62. Мовна  політика  в  Україні:  навч.-метод.  матеріали / В.А. Гошовська; уклад.:
  А.В. Фоменко, Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 63. Модернізація державного управління та децентралізація влади в контексті реалізації реформи “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / Ю.В. Ковбасюк, В.В.Голубь; упоряд. О.В.Жур.–К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 64. Модернізація системи надання адміністративних послуг в контексті адміністративної реформи: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко; упоряд. Т.А. Саченко. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 65. Моніторинг особистісних потреб управлінських кадрів як одині з шляхів забезпечення ефективності їх професійного розвитку: навч.-метод. матеріали / О.Д. Брайченко, Т.А. Саченко, Н.А. Коняшина.–К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 66. Морально-психологічні засади управлінської діяльності: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Т.В. Новаченко. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 67. Навчально-методичний посібник «Політична корупція: як розпізнати та подолати» / За заг. ред. Давиденко К. С.; Автори-укладачі : Таран В. В., Таран С. В., Грищенко І. Я., Лємєнов О. В., Волошина А. В., Скиба О. В., Київ : Ейдос, 2016. 52 с.

 68. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Київ : Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

 69. Національна антикорупційна стратегія та її інституційне забезпечення: навч.-метод. матеріали / Б.О. Костенко, Л.М. Хотієва, М.І. Вакулік. – К. : НАДУ, 2013. – 68 с.

 70. Нове антикорупційне законодавство України Збірник законів: збірник законів: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 01 верес. 2018 р.: (офіц. текст). Київ : Паливода А.В., 2018. 216 с.

 71. Організаційно-правові основи взаємодії органів місцевого самоврядування з політичними партіями: навч.-метод. матеріали / Н.Б. Ларіна, Т.В. Новаченко, В.М. Гаврилюк, А.В. Ковальчук. – К. : НАДУ, 2013. – 72 с.

 72. Основи ризик-менеджменту та антикризового управління. Загальна характеристика факторів антикризового управління: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, С.М. Коник, М.М. Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 72 с.

 73. Особливості реформування системи соціальної підтримки: шляхи сприяння розвитку соціальних послуг та забезпечення їх якості: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 74. Оцінювання  в  діяльності  керівника-лідера:  навч.-метод.  матеріали  / Л.А. Пашко, М.М. Газізов. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

 75. Парламентаризм в Україні. Державно-управлінські механізми реалізації функцій  законодавчої  влади:  навч.-метод.  матеріали  / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, К.Ф. Задоя. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 76. Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подо- лання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

 77. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України: навч.-метод. матеріали / Л.І. Даниленко, І.В. Поліщук. – К.: НАДУ, 2013. – 132 с.

 78. Питання запобігання та виявлення корупції : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706. Дата оновлення: 27.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF#Text (дата звернення 23.06.2020).

 79. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.

 80. Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання : навч. посіб. / За заг. ред. проф. Гошовської В. А. Київ : НАДУ, 2017. 96 с. Серія «Бібліотека народного депутата».

 81. Політична опозиція: навч. посіб. / за заг. ред. В.А. Гошовської, К.О. Ващенка,
  Ю.Г. Кальниша. – К.: НАДУ, 2013. – 208 с.

 82. Політична  аналітика  в  державному  управлінні:  навч.-метод. матеріали /
  С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 83. Політичне лідерство: навч. посіб. / авт. кол.; за заг. ред. В.А. Гошовської, Л.А. Пашко. – К.: НАДУ, 2013. – 300 с.

 84. Політичне   лідерство:    конспект   лекцій:   навч.-метод.   матеріали    /  В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.І. Даниленко, Ю.В. Баскакова. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 85. Правові засоби протидії корупції : навч. посіб. ; за ред. М. В. Лошицького. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. 341 с.

 86. Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б. М. Головкін, К. А. Автухов, М. Ю. Валуйська, та ін. ; за ред. Б. М. Головкіна і С. Ю. Лукашевича. Харків : Право, 2018. 288 с.

 87. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. Дата оновлення 17.10.2019. URL: https://data.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення 16.06.2020).

 88. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700. Дата оновлення 19.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення 16.06.2020).

 89. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text (дата звернення 23.06.2020).

 90. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади : Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text (дата звернення 16.06.2020).

 91. Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.04.2020 № 144/20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0362-20#Text (дата звернення 23.06.2020).

 92. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII. Дата оновлення 04.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text. (дата звернення 23.06.2020).

 93. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / Авт. кол. : Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ :НАДУ, 2018. 256 с.

 94. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Т.В. Новаченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 95. Публічне управління : термінологічний словник. / Уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.

 96. Публічний  виступ  у  діловому  спілкуванні:  навч.-метод.  матеріали     /
  І.М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

 97. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч / Чернєй В. В., Гусарєв С. Д., Чернявський С. С. та ін. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 1. 264 с.

 98. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9+10 груд. 2020 р.) : у
  2 ч. / Редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.] Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. 300 с.

 99. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9-10 груд. 2020 р.) : у
  2 ч. Редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 2. 395 с.

 100. Рівчаченко С. В. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 195 с.

 101. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко; уклад. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 102. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко, М.М. Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 100с.

 103. Соціальний діалог як інститут державного управління: навч.-метод. матеріали / О.М. Петроє; упоряд. В.В. Святненко. – К.: НАДУ, 2013.–84с.

 104. Становлення  української  елітологічної  думки:  навч.метод.  матеріали   /
  В.А. Гошовська, К.Ф. Задоя. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 105. Стоп непотизму та політичній корупції в українському парламенті! : статистичний матеріал моніторингу парламентської діяльності народних депутатів України. Київ, 2017. 72 с.

 106. Стратегічне управління: конспект лекцій для дистанційного навчання /
  Ю.В. Ковбасюк, В.В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2013. – 140 с.

 107. Стратегія державної кадрової політики України: цілі та шляхи реалізації: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, В.М. Сороко, В.О. Чмига. – К. :НАДУ, 2013. – 52 с.

 108. Суспільно-демократичні цінності – основа формування еліти в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, І.Г.Сурай; уклад. Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 109. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку енергетичної галузі України: навч.-метод. матеріали / І.В. Розпутенко, О.Д. Брайченко. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

 110. Сучасні моделі рекрутування і оцінювання політичної та адміністративної еліти. Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, М.С. Орлів, Б.О. Костенко. – К.: НАДУ, 2013. – 64 с.

 111. Топчій В. В., Шкелебей В. А., Супрун Т. М. Публічно-правова протидія корупції : навч. посіб. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016.  204 c.

 112. Турчинов К. Політична корупція: правовий аналітичний погляд. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. 77 с.

 113. Управління змінами: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, М.С. Орлів,
  В.А. Малюська. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 114. Управління проектами : навч. посіб. для дистанційного навчання / Ю. В. Ковбасюк, Ю.П. Шаров, Т.В. Маматова, І.А. Чикаренко ; уклад. Н. А. Коняшина ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2013. – 172 с.

 115. Управління  проектами:  конспект  лекцій  для дистанційного навчання /
  Ю.В  Ковбасюк,  Ю.П.  Шаров,  Т.В.  Маматова,  І.А.  Чикаренко;  за  заг.  ред.
  Ю.В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 116. Функціонування і розвиток системи управління якістю: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.

 117. Чернєй В. В. Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика : аналіт. огляд. / Упоряд.: Кржечковськис І. та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 235 с.

 118. Шляхи реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Олійник; упоряд. В.М. Гаврилюк. –К. :НАДУ,2013. – 52с.

 119. Шляхи удосконалення системи освіти в Україні: підвищення якості та конкурентоспроможності:   навч.-метод.   матеріали   /   Л.І.  Даниленко,  Н.Б. Ларіна; уклад.: К.Ф. Задоя. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 120. Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю: Роз’яснення Національного агентства України з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/rozyasnennya-stanom-na-31.03.20-1.pdf (дата звернення 23.06.2020).

Політична корупція: опар. конспект лекцій / В.А. Гошовська. - Київ : НАДУ, 2018 - 100 с. - (Школа вітчизняного парламентаризму)

У конспекті лекцій розкрито підходи до визначення поняття "політична корупція", надано класифікацію цього феномена. Проаналізовано наслідки політичної корупції для суспільства та виділено основні елементи протидії їй на сучасному етапі розвитку людства. Особливу увагу зосереджено на теоретичних основах і методологічних підходах до вивчення політичної корупції в Україні та світі.

Для слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністраування", аспірантів, викладачів, народних депутатів України, депутатів місцевих рад,державних службовців та загалом усіх, хто цікавиться проблемами подолання й запобігання корупції в сучасному світі та Українській державі.

Елітознавство : підручник / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2013. – 268 с.

Підручник підготовлений  з урахуванням вимог до професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, які навчаються в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. Здійснено обґрунтування елітознавства як навчальної дисципліни, аналіз теорії та історії елітознавства; висвітлено розвиток наукових думок про еліту, елітологічні концепції та ідеї; виокремлено політичну й адміністративно-управлінську еліту та визначено їх роль на сучасному етапі.

Призначений для професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади в системі підвищення кваліфікації.

Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с.

Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, а також матеріали європейського досвіду вступу на державну службу, службової кар`єри та оплати праці державних службовців. Коментар підготовлено на основі досягнень юридичної науки та науки публічного адміністрування, а також сучасної практики функціонування інституту державної служби. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм та їхній правовій основі.

Науково-практичний коментар підготовлено спільно з Національним агентством України з питань державної служби та Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), що працює за дорученням Уряду Німеччини. До складу авторського колективу залучені провідні вітчизняні науковці та практики, а також німецькі експерти.

Законодавство станом на вересень 2017 року.

Науково-практичний коментар розрахований на державних службовців, політиків, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, громадських активістів, а також всіх, хто цікавиться проблематикою державної  служби.

         

Цінності, стандарти, компетентність в парламентській діяльності : навч. посіб. / К. О. Ващенко, В.А. Гошовська, Л. А. Пашко  [та ін.]. – К. : , 2017. –232 с. – Серія “Депутатська бібліотека”.

 

У навчальному посібнику понятійне поле парламентської діяльності розкривається крізь призму цінностей, стандартів та компетентності. Матеріали посібника згруповано у таких розділах: І. Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства. ІІ. Ціннісні засади парламентської діяльності. ІІІ. Стандарти парламентської діяльності: зарубіжний та вітчизняний досвід. IV. Компетентність та відповідальність народних депутатів.    

Навчальний посібник призначений для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, науковців, викладачів, слухачів, усіх, хто цікавиться проблемами парламентаризму, ціннісного та компетентнісного забезпечення парламентської діяльності.

"Зміст"

"Фрагмент для ознайомлення"

Гошовська В. А. Ораторське мистецтво публічного діяча : навч. посіб. / В. А. Гошовська ; уклад. Л. С. Савчук. – К. : НАДУ, 2017. – 156 с. (Школа вітчизняного парламентаризму. Серія “Депутатська бібліотека”).

 

У навчальному посібнику висвітлено питання публічного мовлення та мовленнєву діяльність публічної особи, зокрема парламентаря. Охарактеризовано етапи підготовки та виголошення промови, представлено узагальнені та конкретизовані комунікативні вимоги до мовної поведінки оратора під час публічного виступу та невербальні засоби підсилення комунікативної позиції виступаючого. Надана інформація та поради, що спрямовані на коригування вмінь і навичок, які допоможуть вдало готувати публічні виступи. Систематизовано та викладено класифікації парламентського дискурсу та його типи, наведено універсальні ознаки публічної парламентської мови як особливої форми спілкування у парламентській комунікації, окреслено особливості та розкрито структурні елементи парламентської дискусії. Звертається увага на культуру ведення діалогу, діалогічне (полілогічне) красномовство.

Навчальний посібник розрахований на широку аудиторію, зокрема студентів, аспірантів та викладачів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів та буде корисним усім, хто бажає вдосконалити свою комунікативну культуру та оволодіти мистецтвом публічних виступів, прагне володіти увагою слухачів та вміти утримувати її протягом всього виступу, будувати переконливу аргументацію та грамотно критикувати точку зору супротивника, володіти прийомами переконання та ведення різних типів суперечок тощо.

Рекомендований для професійної підготовки магістрів зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, а також для професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади в системі підвищення кваліфікації.

"Зміст"

"Фрагмент для ознайомлення"

Гошовська В. А. Парламентаризм : підручник / В. А. Гошовська [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2016. – 672 с.

 

У підручнику подано основні концепції та теорії парламентаризму як основи демократичного розвитку держави в історичній і міжнародній ретроспективі; основні етапи зародження й еволюції парламентаризму у світі: від античності до сучасності, у тому числі вітчизняного парламентаризму; сутність та особливості виборчого процесу, діяльності Верховної Ради України і народного депутата як представника політико-управлінської та парламентської еліти української нації; глобальні проблеми парламентаризму і демократії у світі та Україні.

Підручник рекомендовано для професійної підготовки магістрів зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” з питань парламентаризму та політичного менеджменту.

 

 1. Малиш Н. А., Ільченко-Сюйва Л. В. Бюджетно-податкова політика України : навч.-метод. матеріали / Н. А. Малиш, Л. В. Ільченко-Сюйва. – К. : НАДУ, 2015. – 66 с.

 2. Сороко В. М. Адміністративні процедури та адміністративні послуги: імплементація досвіду країн ЄС : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко. – К. : НАДУ, 2015. – 54 с.

 3. Гошовська В. А., Даниленко Л. І., Ларіна Н. Б., Штефанюк А. М. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. А. Гошовська, Л. І. Даниленко, Н. Б. Ларіна, А.М. Штефанюк. – К. : НАДУ, 2015. – 108 с.

 4. Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина. – К. : НАДУ, 2015. – 61 с.

 5. Алюшина Н. О. Ділова комунікація в державних інституціях (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина. – К. : НАДУ, 2015. – 99 с.

 6. Бронікова С. А. Прикладна риторика (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / С. А. Бронікова. – К. : НАДУ, 2015. – 25 с.

 7. Бронікова С. А. Управлінська риторика (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / С. А. Бронікова. – К. : НАДУ, 2015. – 35 с.

 8. Плотницька І. М. Культура мовлення як складова професійної компетентності (дистанційний курс): навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2015. – 113 с.

 9. Даниленко Л. І. Менеджмент інновацій в освіті (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Л. І. Даниленко. – К. : НАДУ, 2015. – 74 с.

 10. Рябцев Г. Л. Стратегічне планування (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Г. Л. Рябцев. – К. : НАДУ, 2015. – 74 с.

 11. Ковбасюк Ю. В., Плоский К. В. Управління проектами (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, К. В. Плоский. – К. : НАДУ, 2015. –
  78 с.

 12. Качанова П. В. Зміст трудових взаємовідносин при ліквідації та банкрутстві державних підприємств : навч.-метод. матеріали / П. В. Качанова. – К. : НАДУ, 2015. – 96 с.

 13. Гошовська В. А., Поліщук І. В. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук. – К. : НАДУ, 2015. – 77 с.

 14. Гошовська В. А., Рачинський А. П., Антонова О. Р. Етичні засади взаємодії органів державної влади з інститутами громадського суспільства : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, А. П. Рачинський, О. Р. Антонова. – К. : НАДУ, 2015. – 79 с.

 15. Пашко Л. А. Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та організатора навчання (дистанційний курс): навч.-метод. матеріали / Л. А. Пашко. – К. : НАДУ, 2015. – 56 с.

 16. Гошовська В. А., Новаченко Т. В. Соціалізація політичної еліти : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2015. – 84 с.

 17. Кравченко С. О. Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2015. – 66 с.

 18. Ковбасюк Ю В., Дегтярьова І. О. Децентралізація влади: розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, І. О. Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2015. – 60 с.

 19. Бодров В. Г., Дяченко С. А. Бюджетна та фінансова децентралізація як інструмент зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, С. А. Дяченко. – К. : НАДУ, 2015. –
  101 с.

 20. Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Прудиус Л. В. Організація роботи голови районної ради : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, Л. В. Прудиус. – К. : НАДУ, 2015. – 101 с.

 21. Гошовська В. А., Сущенко Т. І., Лелеченко А. П. Організація роботи міського голови: навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Т .І. Сущенко, А. П. Лелеченко. – К. : НАДУ, 2015. – 61 с.

 22. Ковбасюк Ю. В., Тертичка В. В. Технології стратегічного планування для забезпечення довгострокового розвитку країни в умовах реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк,
  В. В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2015. – 55 с.

 23. Ситник Г. П. Національна безпека України в контексті нових викликів і загроз : навч.-метод. матеріали / Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2015. – 72 с.

 24. Петроє О. М., Даниленко Л. І., Ларіна Н. Б. Впровадження європейських стандартів суспільного розвитку в Україні : навч.-метод. матеріали / О .М. Петроє, Л. І. Даниленко, Н. Б. Ларіна. – К. : НАДУ, 2015. – 113 с.

 25. Гошовська В. А., Савчук Л. С. Національні пріоритети соціально-гуманітарного розвитку в контексті  асоціації України в ЄС : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. С. Савчук. – К. : НАДУ, 2015. – 58 с.

 26. Попок А. А., Даниленко Л. І. Регулювання владно-бізнесових відносин : навч.-метод. матеріали / А. А. Попок, Л. І. Даниленко. – К. : НАДУ, 2015. – 89 с.

 27. Ковбасюк Ю. В., Дегтярьова І. О. Кластерний підхід до регіонального економічного розвитку в Україні : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, І. О. Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2015. – 59 с.

 28. Гошовська В. А. Європейський досвід діяльності політичної опозиції як конструктив : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2015. –
  58 с.

 29. Семенченко А.І. Європейські механізми Зеленої та Білої книг в електронному урядуванні в Україні : навч.-метод. матеріали / А. І. Семенченко. – К. : НАДУ, 2015. – 48 с.

 30. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. Конфлікти в публічному управлінні : навч.-метод. матеріали / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник. – К. : НАДУ, 2015. – 65 с.

 31. Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Білинська М. М., Ларіна Н. Б. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради: навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, М. М. Білинська, Н. Б. Ларіна та ін. – К. : НАДУ, 2015. – 167 с.

 32. Гошовська В. А., Войтович Р. В. Глобалізація: нові моделі стратегічного партнерства України : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Р. В. Войтович. – К. : НАДУ, 2015. – 63 с.

 

 

 

Список навчально-методичних матеріалів 2013 року

 1. Авторитет керівника: еволюція та шляхи розвитку: навч.-метод. матеріали / авт.: Т.В. Новаченко; уклад.: Н.Б. Ларіна, Н.В. Ясько.  – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.

 2. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінськихрішень: навч.-метод. матеріали / І.В. Рейтерович, С.В. Ситник; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 3. Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності систем управління персоналом органів влади: навч.-метод. матеріали /А.П. Рачинський; уклад. Н.А. Коняшина. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 4. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: навч.-метод. матеріали /Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, П.В. Качанова, Г.О. Усатий; упоряд. О.В.Жур. – К.: НАДУ, 2013. – 108 с.

 5. Глобалізаційні процеси в сучасному світі: навч.-метод. матеріали / Р.В. Войтович, М.Т. Солоха; уклад. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 6. Глобалізаційні процеси та їх вплив на формування адміністративної та політичної еліти: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Р.В. Войтович, Л.І. Даниленко; уклад.: І.В. Поліщук. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

 7. Державна інформаційна політика в Україні в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч.-метод. матеріали / Т.В. Федорів, М.Т. Солоха; упоряд. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 8. Державна політика у сфері надання доступу до публічної інформації: навч.-метод. матеріали / Н.В. Грицяк; уклад. В.В. Святненко. –К.: НАДУ, 2013. – 32 с.

 9. Державна політика щодо закордонного українства: навч.-метод. матеріали /
  А.А. Попок. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

 10. Державна регіональна політика: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко, В.М. Вакуленко. – К.: НАДУ, 2013. – 84 с.

 11. Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко, А.М. Штефанюк. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 12. Державне управління та державна служба в країнах ЄС в контексті європейської інтеграції України: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко; упоряд. І.В. Поліщук. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 13. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко; уклад. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 14. Державне управління у соціально-гуманітарній сфері. Україна: нові виміри соборності в умовах європейської інтеграції та глобалізації: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, В.А. Ребкало, В.В. Голубь та ін. – К.: НАДУ, 2013. – 168 с.

 15. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства: навч.-метод. матеріали / Н.І. Олійник, М.Т. Солоха. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

 16. Державне управління у сфері інвестицій та інновацій: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, О.М. Соколова; уклад. М.Т. Солоха.–К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 17. Державне управління у сфері паливно-енергетичного комплексу: навч.посіб. / Г.Л. Рябцев, О.Д. Брайченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 18. Державне управління у сфері сільського господарства: навч.посіб. / О.В. Жемойда; уклад. О.В. Ярошенко. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 19. Державне управління у фінансово-економічній сфері: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Балдич, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.

 20. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко; уклад. М.Т. Солоха. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 21. Електронне урядування в умовах демократизації влади і суспільства: навч.-метод. матеріали /І.Б. Жиляєв, А.І.Семенченко, В.О. Чмига; за заг. ред. А.І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с.

 22. Елітознавство: підручник / за заг. ред. В.А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 268 с.

 23. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів: навч.-метод. матеріали / Т.Е. Василевська; уклад. О.М. Руденко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с.

 24. Забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Н.Б. Ларіна,О.Р. Антонова; упоряд. А.В. Ковальчук. – К. :НАДУ,2013. – 76с.

 25. Забезпечення результативних взаємовідносин представницьких органів влади: навч.-метод. матеріали / О.Г. Черкас; за ред. А.П. Савкова. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

 26. Забезпечення сталого економічного розвитку України у контексті реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк.–К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 27. Зовнішні пріоритети України та нові моделі стратегічного партнерства: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко, Р.В. Войтович; упоряд. Н.В.Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 28. Імплементація європейських стандартів запобігання та боротьби з корупцією в національне законодавство: навч.-метод. матеріали /Б.О. Костенко, А.В. Кухарук; уклад. Т.А. Саченко. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 29. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації управлінських кадрів: навч.-метод. матеріали / Н.Б. Ларіна; уклад. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 30. Інститути соціальної безпеки в державотворенні України: навч.-метод. матеріали / Ю.М. Кисіль, Н.-С.М. Пінчук; уклад. Т.Г. Кириченко. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с.

 31. Інформаційний супровід соціальних ініціатив Президента України: навч.-метод. матеріали / Т.А. Гузенко, Т.В. Федорів, О.М. Руденко, В.В. Святненко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 32. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 33. Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади: навч.-метод. матеріали / Н.Б.Ларіна, О.М. Руденко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 34. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління: навч.-метод. матеріали /В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В.Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 35. Комунікативна компетентність керівника: навч.-метод. матеріали /Л.А. Пашко, Н.Б. Ларіна, О.М. Руденко; упоряд. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с.

 36. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні: навч.-метод. матеріали / В.О. Чмига, О.М. Руденко; уклад. В.В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. – 84 с.

 37. Конституційний процес та особливості реалізації реформ в Україні: навч.-метод. матеріали / Ю.В. Баскакова, П.В. Качанова, О.М. Руденко, Г.О. Усатий. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.

 38. Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності державного службовця: навч.-метод. матеріали / І.М. Плотницька, О.П. Левченко; упоряд. А.В.Фоменко. – К.: НАДУ, 2013.– 48 с.

 39. Людина як суб’єкт і об’єкт соціальних відносин: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук; уклад.: Л.І. Даниленко, Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.

 40. Майстерня управлінського лідерства: зб. навч.-метод. матеріалів №1 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад.: М.С. Орлів, А.М. Штефанюк; за заг. ред.: Ю.В. Ковбасюка, В.А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 132 с.

 41. Майстерня управлінського лідерства: зб. навч.-метод. матеріалів №2 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад.: Н.Б. Ларіна, В.В. Святненко; за заг.ред. Л.А. Пашко, М.М. Газізова. – К.: НАДУ, 2013. – 144 с.

 42. Механізми реалізації інституту участі громадян в управлінні державними справами в Україні: навч.-метод. матеріали / А.П. Рачинський, М.А. Гирик. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 43. Міжкультурна освіта державного службовця в контексті європейських стандартів: навч.-метод. матеріали /  Н.Б. Ларіна, О.М. Руденко; уклад. Г.І. Андрейчик. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 44. Мовна політика в Україні: навч.-метод. матеріали /В.А. Гошовська; уклад.: А.В. Фоменко, Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 45. Модернізація державного управління та децентралізація влади в контексті реалізації реформи “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / Ю.В. Ковбасюк, В.В.Голубь; упоряд. О.В.Жур.–К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 46. Модернізація системи надання адміністративних послуг в контексті адміністративної реформи: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко; упоряд. Т.А. Саченко. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 47. Моніторинг особистісних потреб управлінських кадрів як одині з шляхів забезпечення ефективності їх професійного розвитку: навч.-метод. матеріали / О.Д. Брайченко, Т.А. Саченко, Н.А. Коняшина.–К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 48. Морально-психологічні засади управлінської діяльності: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Т.В. Новаченко. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 49. Національна антикорупційна стратегія та її інституційне забезпечення: навч.-метод. матеріали / Б.О. Костенко, Л.М. Хотієва, М.І. Вакулік. – К. : НАДУ, 2013. – 68 с.

 50. Організаційно-правові основи взаємодії органів місцевого самоврядування з політичними партіями: навч.-метод. матеріали / Н.Б. Ларіна, Т.В. Новаченко, В.М. Гаврилюк, А.В. Ковальчук. – К. : НАДУ, 2013. – 72 с.

 51. Основи ризик-менеджменту та антикризового управління. Загальна характеристика факторів антикризового управління: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, С.М. Коник, М.М. Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 72 с.

 52. Особливості реформування системи соціальної підтримки: шляхи сприяння розвитку соціальних послуг та забезпечення їх якості: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 53. Оцінювання в діяльності керівника-лідера: навч.-метод. матеріали / Л.А. Пашко, М.М. Газізов. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

 54. Парламентаризм в Україні. Державно-управлінські механізми реалізації функцій законодавчої влади: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, ЛА. Пашко, К.Ф. Задоя. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 55. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України: навч.-метод. матеріали / Л.І. Даниленко, І.В. Поліщук. – К.: НАДУ, 2013. – 132 с.

 56. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.

 57. Політична аналітика в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 58. Політична опозиція: навч. посіб. / за заг. ред. В.А. Гошовської, К.О. Ващенка, Ю.Г. Кальниша. – К.: НАДУ, 2013. – 208 с.

 59. Політичне лідерство: конспект лекцій: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.І. Даниленко, Ю.В. Баскакова. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 60. Політичне лідерство: навч. посіб. / авт. кол.; за заг. ред. В.А. Гошовської, Л.А. Пашко. – К.: НАДУ, 2013. – 300 с.

 61. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Т.В. Новаченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 62. Публічний виступ у діловому спілкуванні: навч.-метод. матеріали / І.М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

 63. Cучасний кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, І.Г. Сурай, Ю.В. Баскакова, В.О. Завалевська. – К. : НАДУ, 2013. – 100 с.

 64. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко; уклад. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 65. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко, М.М. Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 100с.

 66. Соціальний діалог як інститут державного управління: навч.-метод. матеріали / О.М. Петроє; упоряд. В.В. Святненко. – К.: НАДУ, 2013.–84с.

 67. Становлення української елітологічної думки: навч.метод. матеріали / В.А. Гошовська, К.Ф. Задоя. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 68. Стратегічне управління: конспект лекцій для дистанційного навчання / Ю.В. Ковбасюк, В.В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2013. – 140 с.

 69. Стратегія державної кадрової політики України: цілі та шляхи реалізації: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, В.М. Сороко, В.О. Чмига. – К. :НАДУ, 2013. – 52 с.

 70. Суспільно-демократичні цінності – основа формування еліти в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, І.Г.Сурай; уклад. Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 71. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку енергетичної галузі України: навч.-метод. матеріали / І.В. Розпутенко, О.Д. Брайченко. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

 72. Сучасні моделі рекрутування і оцінювання політичної та адміністративної еліти. Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, М.С. Орлів, Б.О. Костенко. – К.: НАДУ, 2013. – 64 с.

 73. Управління змінами: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, М.С. Орлів, В.А. Малюська. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 74. Управління проектами : навч. посіб. для дистанційного навчання / Ю. В. Ковбасюк, Ю.П. Шаров, Т.В. Маматова, І.А. Чикаренко ; уклад. Н. А. Коняшина ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2013. – 172 с.

 75. Управління проектами: конспект лекцій для дистанційного навчання / Ю.В. Ковбасюк, Ю.П. Шаров, Т.В. Маматова, І.А. Чикаренко; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 76. Функціонування і розвиток системи управління якістю: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.

 77. Шляхи реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Олійник; упоряд. В.М. Гаврилюк. –К. :НАДУ,2013. – 52с.

 78. Шляхи удосконалення системи освіти в Україні: підвищення якості та конкурентоспроможності: навч.-метод. матеріали / Л.І. Даниленко, Н.Б. Ларіна; уклад.: К.Ф. Задоя. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 

Список навчально-методичних матеріалів 2011 року

 1. Актуальні проблеми нового антикорупційного законодавства України / В. А.Чалаван, Б. О. Костенко. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с.

 2. Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої влади : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 3. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування : навч.-метод. матеріали / Ю. Г. Кальниш. – К. : НАДУ, 2011. – 96 с.

 4. Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадянського суспільства : навч.-метод. матеріали / В. П. Трощинський, О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 5. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення : нав.-метод. матеріали / Р. П. Марчук, А. П. Рачинський, М. М. Газізов, О. Ю. Васильченко – К. : НАДУ, 2011. – 168 с.

 6. Державні механізми детінізації економіки як основи подолання корупції в Україні : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова. – К. : НАДУ, 2011. – 76 с.

 7. Діяльність органів представницької влади в Україні: навчально-методичні матеріали / Авт. кол: Гошовська В. А., Васильченко О. Ю., Даниленко Л. І. – К. : НАДУ, 2011. – 209 с.

 8. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Баскакова, В. М. Гаврилюк, К. В. Тарасенко. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с.

 9. Економічні реформи і корупція в Україні : навч.-метод. матеріали / І. В. Розпутенко. – К. : НАДУ, 2011. – 68 с.

 10. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики / навч.-метод. матеріали / К. О. Ващенко. – К. : НАДУ, 2011. – 82 с.

 11. Електронне врядування як ефективний засіб у боротьбі з проявами корупції : навч.-метод. матеріали / А. І. Семенченко, А. В. Журавльов. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с.

 12. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції : навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 13. Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції : навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 14. Ефективність використання природних ресурсів України в умовах сталого розвитку: навч.-метод. матеріали / – К.: НАДУ, 2011. – 92 с.

 15. Єдині стандартні вимоги до змісту підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: навч.-метод. матеріали / М. С. Орлів. – К. : НАДУ, 2011. –  28 с.

 16. Забезпечення інноваційного розвитку системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів: Навчально-методичний посібник / Гошовська В. А., Даниленко Л. І., Ларіна Н. Б. та ін. За ред.. В. А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 187 с.

 17. Зростання ролі особистісного фактора в державному управлінні як засіб подолання корупції : нав.-метод. матеріали / Р. А. Науменко, В. О. Чмига, Г. І. Тодосова. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 96 с.

 18. Керівництво та лідерство в системі державної служби : навчально-методичний посібник / Авт.: Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Пашко Л. А. – К. : НАДУ, 2011. – 147 с.

 19. Комунікативна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як механізм запобігання корупції : навч.-метод. матеріали /
  Л. А. Пашко, Н. Б. Ларіна, С. В. Загороднюк, Л. М. Фугель. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с

 20. Корупційні діяння в сфері охорони здоров’я : вітчизняний та зарубіжний досвід протидії : навч.-метод. матеріали / М. М. Білинська. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 21. Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці Української держави : навчально-методичні матеріали / О. Ю. Бусол, М. М. Газізов, М. С. Орлів, Б. В. Романюк; за заг. ред. проф. Р. В.  Богатирьової. – К. : НАДУ, 2011. – 240 с.

 22. Корупція як негативне суспільне явище : навч.-метод. матеріали /
  А. М. Михненко, С. О.Кравченко. – К. : НАДУ, 2011. – 152 с.

 23. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу корупційних дій в органах державної влади : навч.-метод. матеріали / авт. кол. : Ю. П. Сурмін,
  Т. П. Крушельницька, Є. О. Ралдугін, та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 24. Механізми обмеження корупційних проявів у партійно-політичних відносинах: навч.-метод. матеріали / Уклад. В. М.Козаков, В. А. Ребкало – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 25. Механізми подолання корупції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки : навч.-метод. матеріали / В. М. Кириленко, Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2011. – 68 с.

 26. Міжнародні стандарти запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : нав.-метод. матеріали / С. О. Дмитров,
  Б. О. Костенко, Т. А. Медвідь. – К.: НАДУ, 2011. – 192 с.

 27. Місце та роль українських регіональних еліт у державотворчому процесі: навч. посіб. / кол. авт.: Гошовська В. А., Задоя К. Ф. за заг.ред. д.політ.н., проф.
  В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 28. Нормотворча діяльність органів державної влади в умовах адміністративної реформи: навч. посіб. / Марчук Р.П., Тарасенко К. В., Газізов М. М.– К. : НАДУ, 2011. – 149 с.

 29. Організаційні засади діяльності міжпарламентських інститутів : навч.-метод. матеріали. / за заг.ред. д.політ.н., проф. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 50 с.

 30. Організаційно-правові засади забезпечення запобігання злочинам в охороні навколишнього середовища : навч.-метод. матеріали / Л. А. Пашко, М. Т. Солоха, за заг. ред. Т. В.  Корн якової. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 300 с.

 31. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. – 408 с.

 32. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).

 33. Основи гендерної політики в парламентській діяльності: навчальний посібник. / Автор. колектив: В.А.Гошовська, Н.Б.Ларіна, В.В.Святненко / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 100 с.

 34. Парламент та інститути держави і суспільства: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк. – К.: НАДУ, 2011. – 96 с.

 35. Подолання корупції в соціальній сфері : навч.-метод. матеріали / В. П. Трощинський, М. В. Кравченко. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 36. Політичні еліти та політичне лідерство : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с.

 37. Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект : навч. посіб. / М. М. Білинська, Ю. В Ковбасюк– К. : НАДУ, 2011. – 232 с.

 38. Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері : навч.-метод. матеріали / М. Т. Солоха, В. Б. Малащенко. – К. : НАДУ, 2011. – 184 с.

 39. Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування :навч.-метод. матеріали / авт. кол. : Л. А. Пашко, І. Г. Сурай, І. Л. Савчук, Л. О. Воронько. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 40. Психологічні основи запобігання проявам явища корупції : нав.-метод. матеріали / В. М. Гурієвська. – К. : НАДУ, 2011. – 48 с.

 41. Публічна інформація та комунікативна політика в органах державної влади та місцевого самоврядування : навчально-методичний посібник / Авт.: Ларіна Н. Б., Семенченко А. І., Федорів Т. В. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 42. Реформування державної антикорупційної політики: мета та шляхи реалізації. / О. В. Біла, Б. О. Костенко, О. Л. Смірнова. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с.

 43. Роль громадянського суспільства у протидії корупції та механізми співпраці з органами державної влади : навч.-метод. матеріали / Л. І. Ільчук, Н. Б. Ларіна, Л. М. Фугель. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 44. Становлення представницької влади в Україні: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Даниленко Л.І., Сєрова Г.В. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 45. Теорія та історія парламентаризму: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2011. – 54 с.

 46. Тренінгові технології забезпечення ефективності підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. – К. : НАДУ, 2011. – 48 с.

 

Список навчально-методичних матеріалів 2010 року

 1. Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч.-метод. посібник/ уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. А. Гошовська, М. М. Газізов, О. З. Босак. – К. : НАДУ, 2010. –88с.

 2. Взаємодія державних адміністрацій з недержавними громадськими організаціями як інструмент розвитку громадянського суспільства : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Б. О Костенко. – К. : НАДУ, 2010. –36 с.

 3. Ділове спілкування: риторика та ораторське мистецтво в державному управлінні : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., С. А. Бронікова, З. Ф. Кудрявцева, І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2010. –44с.

 4. Законодавча та нормативно-правова база державної служби України:
  навч.-метод. матеріали / уклад.: Л. М. Фугель, Н. Б. Ларіна, М. Т. Солоха та ін.; за заг. ред. В. А. Гошовської. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2010. – 172 с

 5. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади  : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , В. Б. Малащенко. – К. : НАДУ, 2010. –56с.

 6. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., О. Д. Брайченко, І. В. Васькова, С. В. Загороднюк, Т. А. Саченко. – К. : НАДУ, 2010. – 72 с.

 7. Коучинг для керівників у системі державного управління : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , В. М. Гурієвська. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с.

 8. Міжкультурна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , О.Ф. Дульська, Н. Б. Ларіна. – К. : НАДУ, 2010. –92с.

 9. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради: навч. посібник / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , авт.кол.: М. М. Білинська, В. М. Вакуленко, Т. Е. Василевська та ін.; за заг. ред. В. А. Гошовської. – Вид. 2-ге, допов. – К. : НАДУ, 2010. –128 с.

 10. Особливості бюджетного процесу відповідно до нового Бюджетного кодексу (ч. 1, 2) : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Г. А. Андрієнко, М. В. Шевкопляс. – К. : НАДУ, 2010. – 72 с.

 11. Особливості взаємодії та взаємовпливу політичного лідерства на державне управління: навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. В. Батушан, В. О. Чмига. – К. : НАДУ, 2010. – 32 с.

 12. Особливості формування соціокультурної компетентності державних службовців: комунікативний аспект: навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. ,Т. В. Федорів; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. –56с.

 13. Парламентаризм та парламентська діяльність. Вступ до спеціальності: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2010. – 63 с.

 14. Планування роботи місцевої державної адміністрації : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., М. М. Білинська, І. Г. Сурай, за заг.ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. –52с.

 15. Політичні і соціально-економічні процеси в Україні. Дільність органів влади в умовах багатопартійності: навч.-метод. посібник / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Л. І. Ільчук; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 100 с.

 16. Право громадян на звернення : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., Т. В. Новиченко. – К. : НАДУ, 2010. – 96 с.

 17. Правові основи природокористування в Україні: навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., М. Т. Солоха. – К. : НАДУ, 2010. – 68 с.

 18. Роль і місце держави в розбудові трипартизму і соціального діалогу: світовий досвід та Україна: навч. посібник / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 112 с.

 19. Стратегічне планування розвитку території : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Ю. В. Ковбасюк, О. В. Берданова, В. М. Вакуленко. – К. : НАДУ, 2010. –104с.

 20. Удосконалення фінансового контролю у системі державного управління : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., М.С.Орлів. – К. : НАДУ, 2010. – 56 с.

 21. Українська еліта та її роль в державотворенні : навч. посіб. / В. А. Гошовська,
  М. І. Пірен, К. Ф. Задоя, Г. А. Кернес ; за заг. ред. В. А. Гошовської. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2010. – 136 с.

 22. Управління трудовими ресурсами : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., Л. О. Матвєєва, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2010. –76с.

Список навчально-методичних матеріалів для

підвищення рівня професійної компетентності 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Методичні матеріали, підручники та навчальні посібники

 1. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. – 408 с.

 2. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).

 3. Основи гендерної політики в парламентській діяльності: навчальний посібник. / Автор. колектив: В.А.Гошовська, Н.Б.Ларіна, В.В.Святненко / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 100 с.

 4. Парламент та інститути держави і суспільства: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк. – К.: НАДУ, 2011. – 96 с.

 5. Парламентаризм та парламентська діяльність. Вступ до спеціальності: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2010. – 63 с.

 6. Політичні еліти та політичне лідерство : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с.

 7. Становлення представницької влади в Україні: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Даниленко Л.І., Сєрова Г.В. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 8. Теорія та історія парламентаризму: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2011. – 54 с.

 9. Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах місцевого самоврядування. Т.1 Законодавчі та нормативно-правові акти з коментарем: Збірник навч.-метод. матеріаліву 2 т. / За заг.ред. В.В.Толкованова, Ю.В.Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2011. – 367 с.

 10. Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: зб. навч.-метод. матеріалів: у 2 т. Т.ІІ. Професійна програма та програми тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування / за заг. ред. д.політ.н., проф. В.А.Гошовської: Уклад. – К.: НАДУ, 2011, – 360 с. – (Бібліотека державного службовця).

 11. Баскакова Ю.В. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство: навч.-метод. матеріали / Ю.В.Баскакова, В.М.Гаврилюк, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).

 12. Біла О.В. Реформування державної антикорупційної політики: мета та шляхи реалізації / О.В.Біла, Б.О.Костенко, О.Л.Смірнова. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с.

 13. Білинська М.М. Корупційні діяння в сфері охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід протидії: навч.-метод. матеріали / М.М.Білинська. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 14. Бодров В.Г. Державні механізми детінізації економіки як основи подолання корупції в Україні: навч.-метод. матеріали / В.Г.Бодров, О.М.Сафронова. – К.: НАДУ, 2011. – 76 с. – (Бібліотека державного службовця).

 15. Боротьба з проявами корупції у сфері освіти: навчально-методичні матеріали / Протасова Н.Г., Синицина Н.Г. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с.

 16. Бусол О.Ю. Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці Української держави: навчально-методичні матеріали / О.Ю.Бусол, М.М.Газізов, М.С.Орлів, Б.В.Романюк; за заг. ред. проф. Р.В.Богатирьової. – К.: НАДУ, 2011. – 240 с. – (Бібліотека державного службовця).

 17. Василевська Т.Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали / Т.Е.Василевська, В.О.Саламатов. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 18. Виборче право України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 43 с.

 19. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: нав.-метод. матеріали / Р.П.Марчук, А.П.Рачинський, М.М.Газізов, О.Ю.Васильченко – К.: НАДУ, 2011. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця).

 20. Гурієвська В.М. Психологічні основи запобігання проявам явища корупції: нав.-метод. матеріали / В.М.Гурієвська. – К.: НАДУ, 2011. – 48 с. – (Бібліотека державного службовця).

 21. Державне будівництво: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 55 с.

 22. Дмитров С.О. Міжнародні стандарти запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: нав.-метод. матеріали / С.О.Дмитров, Б.О.Костенко, Т.А.Медвідь. – К.: НАДУ, 2011. – 192 с. – (Бібліотека державного службовця).

 23. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В.Ковбасюк (голова та ін.). – К.: НАДУ, 2011.

 24. Законодавча діяльність Верховної Ради України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Ю.В.Баскакова. – К.: НАДУ, 2011. – 59 с.

 25. Ільчук Л.І. Роль громадянського суспільства у протидії корупції та механізми співпраці з органами державної влади: навч.-метод. матеріали / Л.І.Ільчук, Н.Б.Ларіна, Л.М.Фугель. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 26. Інститут парламентаризму як об’єкт політичного аналізу: метод. рек. до вивч. навч. Дисципліни / Уклад.: Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 27. Кальниш Ю.Г. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування: навч.-метод. матеріали / Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця).

 28. Кириленко В.І. Механізми подолання корупції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки: навч.-метод. матеріали / В.М.Кириленко, Г.П.Ситник. – К.: НАДУ, 2011. – 68 с. – (Бібліотека державного службовця).

 29. Козаков В.М. Механізми обмеження корупційних проявів у партійно-політичних відносинах: навч.-метод. матеріали / Уклад. В.М.Козаков, В.А.Ребкало – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 30. Комунікативна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як механізм запобігання корупції: навч.-метод. матеріали / Л.А.Пашко, Н.Б.Ларіна, С.В.Загороднюк, Л.М.Фугель. – К.: НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).

 31. “Комунікації в парламентській діяльності” для слухачів спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність” / Укл.: Н.Б.Ларіна, О.В.Соснін. – К.: НАДУ, 2011. – 58 с.

 32. Конституційне право зарубіжних країн: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 57 с.

 33. Кратологія (наука про владу): метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А.Пашко. – К.: НАДУ, 2011. – 46 с.

 34. Лобізм у парламентській діяльності: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: К.К.Баранцева, М.М.Газізов. – К.: НАДУ, 2011. – 57 с.

 35. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу корупційних дій в органах державної влади: навч.-метод. матеріали / авт. кол.: Ю.П.Сурмін, Т.П.Крушельницька, Є.О.Ралдугін, та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 36. Михненко А.М. Корупція як негативне суспільне явище: навч.-метод. матеріали / А.М.Михненко, С.О.Кравченко. – К.: НАДУ, 2011. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця).

 37. Науменко Р.А. Зростання ролі особистісного фактора в державному управлінні як засіб подолання корупції: нав.-метод. матеріали / Р.А.Науменко, В.О.Чмига, Г.І.Тодосова. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця).

 38. Організаційно-правові засади забезпечення запобігання злочинам в охороні навколишнього середовища: навч.-метод. матеріали / Л.А.Пашко, М.Т.Солоха, за заг. ред. Т.В.Корнякової. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 300 с. – (Бібліотека державного службовця).

 39. Партологія: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А.Пашко. – К.: НАДУ, 2011. – 36 с.

 40. Плотницька І.М. Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції: навч.-метод. матеріали / І.М.Плотницька. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 41. Політична культура та парламентська етика: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Т.Е.Василевська. – К.: НАДУ, 2011. – 40 с.

 42. Політичні системи та процеси: метод. рек. до вивч. навч. Дисципліни / Уклад.: Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 43. Правова та інституційна системи України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 45 с.

 44. Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування:навч.-метод. матеріали / авт. кол.: Л.А.Пашко, І.Г.Сурай, І.Л.Савчук, Л.О.Воронько. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 45. Регламент Верховної Ради України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 53 с.

 46. Розпутенко І. В. Економічні реформи і корупція в Україні: навч.-метод. матеріали / І.В.Розпутенко. – К.: НАДУ, 2011. – 68 с. – (Бібліотека державного службовця).

 47. Семенченко А.І. Електронне врядування як ефективний засіб у боротьбі з проявами корупції: навч.-метод. матеріали / А.І.Семенченко, А.В.Журавльов. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 48. Солоха М.Т. Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері: навч.-метод. матеріали / М.Т.Солоха, В.Б.Малащенко. – К.: НАДУ, 2011. – 184 с. – (Бібліотека державного службовця).

 49. Сороко В.М. Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої влади: навч.-метод. матеріали / В.М.Сороко – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 50. Стратегічний менеджмент державного управління: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А.Пашко – К.: НАДУ, 2011. – 40 с.

 51. Трощинський В.П. Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадянського суспільства: навч.-метод. матеріали / В.П.Трощинський, О.М.Петроє. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 52. Трощинський В.П. Подолання корупції в соціальній сфері: навч.-метод.матеріали / В.П.Трощинський, М.В.Кравченко. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 53. Чалаван В.А. Актуальні проблеми нового антикорупційного законодавства України / В.А.Чалаван, Б.О.Костенко. – К.: НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).

 

Центр підвищення кваліфікації Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України

 

Методичні матеріали, підручники та навчальні посібники

1.      Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації: навч. посіб. / авт. кол.: С.М.Серьогін (кер. авт. кол.), В.В.Баштанник, Н.А.Липовська [та ін.]; за заг. ред. С.М.Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 29,93 обл.

2.      Управління змінами в публічному адмініструванні: навч. посіб. / Шаров Ю. П., Чикаренко І. А., Маматова Т. В. та ін. – 8,11 обл.-вид. арк., 300 пр. (з грифом МОНмолодьспорт України).

3.      Овдін О.В. Теорія та стратегія європейської інтеграції: навч. посіб. – 3,4 обл.

4.      Дрешпак В. М. Доступ до публічної інформації в Україні: навч. посіб. – 1,62 обл.

6.      Шпекторенко В.І., Вітер В.Д. Концептуальні засади взаємодії політики та управління: навч. посіб. – 4,34 обл.

7.      Шпекторенко В.І. Розвиток соціальної інфраструктури регіону: навч. посіб. – 2,47 обл.

8.      Прокопенко Л.Л., Рудік О.М. Інституційні основи ЄС: навч. посіб. –

4,85 обл.

9.      Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Управління персоналом” / уклад. Т.В.Кравцова, Н.К.Серьогіна. – 2,58 обл.-вид.

арк., 100 пр.

10.    Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни “Методологія і технологія управління проектами” / уклад. В.М.Молоканова. – 2,25 обл.-вид. арк., 100 пр.

11.    Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять та виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Трудове право” / уклад. І.Д.Шумляєва. – 1,86 обл.-вид. арк., 65 пр.

12.    Савостенко Т.О. Управління інвестційним процесом: конспект лекцій. – 6,51 обл.-вид. арк., 100 пр.

13.    Гончарук Н.Т. Місцеве самоврядування в Україні: конспект лекцій. –

1,4 обл.

14.    Бородін Є.І. Конспект лекцій у слайдах з розділу “Місцеве самоврядування” дисципліни “Територіальна організація влади в Україні”. – 2,0 обл.

15.    Сергієнко Е.О. Конспект лекцій у слайдах з дисципліни “Теорія організації”. – 2,0 обл.

16.    Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Корпоративні інформаційні системи” / уклад. О.М.Титаренко. – 0,95 обл.-вид. арк., 100 пр.

17.    Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою “MS Excel. Сортування та фільтрація” / уклад. С.П.Кандзюба, С.О.Кіян. – 1,1 обл.-вид. арк., 100 пр.

 

 

Центр підвищення кваліфікації Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Методичні матеріали, підручники та навчальні посібники

1.      Закупівлі та контракти у проектах [Текст]: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни слухачами спеціальності 8.18010013 “Управління проектами”. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 24 с.

2       Заяць Д.Д. Адміністративна поведінка [Текст]: методичні вказівки для слухачів спеціальності 8.15010002 “Державна служба” / Д.Д.Заяць. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.

3.      Камінська М.С. “Ділове листування у діяльності державних службовців” [Текст]: метод. реком. з дисципліни “Іноземна (французька) мова у професійній діяльності” для слухачів спеціальності 8.150000 “Державне управління” денної та заочної форм навчання / М. С. Камінська. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. –  28 с.

4.      Карпа М.І. Кадрова політика і державна служба [Текст]: методичні вказівки для виконання індивідуальних навчально-практичних завдань для слухачів ІІ курсу магістерської програми заочної форми навчання спеціальності 8.150000 “Державне управління” / М.І.Карпа. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 20 с.

5.      Кіцак Т.М. Щоденник стажування слухачів денної форми навчання магістерських програм в галузі знань 1501 “Державне управління” / Уклад. Т.М.Кіцак, О.В.Домша. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012 – 21 с.

6.      Козак І.І. Економічний аналіз [Текст]: навчально-методичний посібник для студентів за напрямком підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” / І.І.Козак. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 64 с.

7.      Крайник О.П. Місцеві бюджети [Текст]: навч. посіб. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 200 с.

8.      Крайник О.П. Сучасна економічна теорія [Текст]: навч. посіб. / О.П.Крайник, Г.С.Третяк. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-644-04-8.

9.      Малик Я.Й. Національна безпека [Текст]: навч.-метод. посіб. / Я.Й.Малик. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 72 с.

10.    Петровський П.М. Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку [Текст]: навчально-методичні  рекомендації для слухачів спеціальності 8.150000 “Державне управління” / П.М.Петровський. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.

11.    Решота В.В. Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи [Текст]: навч. посіб. / В.В.Решота. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 172 с. – ISBN 978-617-644-008-6.

12.    Решота О.А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція [Текст]: навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.150000 “Державне управління” / О.А.Решота. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 68 с.

13.    Решота О.А. Економічна безпека [Текст]: навчально-методичні рекомендації для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.150000 “Державне управління” / О.А.Решота. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 40 с.

14.    Решота О.А. Конкурентна політика [Текст]: навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.150000 “Державне управління” / О.А.Решота, В.В.Решота. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 60 с.

15.    Решота О.В. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція [Текст]: навч. посіб. / О.А.Решота. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012 . – 156 с. – ISBN 978-617-644-007-9.

16.    Саврас І.З. Статистика [Текст]: методичні вказівки для студентів спеціальностей 6.050100 “Управління персоналом і економіка праці” та 6.050200 “Менеджмент організацій” / І.З.Саврас, Н.С.Кірєєва. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.

17.    Саврас І.З. Статистичні методи в державному управлінні [Текст]: методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для слухачів спеціальності 8.150000 “Державне управління” денної форми навчання / І.З.Саврас. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.

18.    Синюшко В.Г. Наносистеми [Текст]: навч.-метод. посібн. для студ. спец. “Менеджмент організацій” та “Управління персоналом і економіка праці” усіх форм навчання / В.Г.Синюшко. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 60 с.

19.    Сушинський О.І. Право інтелектуальної власності [Текст]: навч.-метод. посіб. / О.І.Сушинський. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 148 с. –

ISBN 978-617-644-002-4.

20.    Федорчак О.В. Планування проектних дій та проектної діяльності [Текст]: навчально-методичні рекомендації до виконання курсового проекту для слухачів спеціальності 8.18010013 “Управління проектами” / О.В.Федорчак. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.

21.    Шевчук П.І. Управління соціальним і гуманітарним розвитком [Текст]: навч. посібн. / П.І.Шевчук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 268 с. – ISBN 978-966-8687-86-0.

22.    Ліпенцев А.В., Сидорчук О.Г., Мазій Н., Катерняк І., Чорнобиль О.В., Чорнобиль О.І. Формування інноваційної регіональної політики [Текст]: навч. посіб.

23.    Красівський О.Я., Киричук О.С. Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи [Текст]: навч. посіб.

 

Управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

 

Методичні матеріали, підручники та навчальні посібники

 

Навчальні програми за основними видами підвищення кваліфікації

з питань державного управління

1.      Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади (Погоджено Нацдержслужбою України).

2.      Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади (Погоджено Нацдержслужбою України).

3.      Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців Одеської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій Одеської області V-VII категорій посад, та кадрового резерву на посади V категорії (Погоджено Нацдержслужбою України, Одеською обласною державною адміністрацією).

4.      Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад (Погоджено Нацдержслужбою України, Одеською обласною радою).

5.      Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад за денною та заочно-дистанційною формами навчання з питань європейської інтеграції України (Погоджено Нацдержслужбою України, Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою).

 

Підручники та навчальні посібники

1.      “Державні закупівлі в Україні”: навч.-метод. посіб. [Давтян С., Іжа М., Лукянчук П., Львова Є., Марущак В., Піроженко Н., Толпиго О., Штефанюк А.] за заг. ред. М.М.Іжи – 5-е вид., онов. та доп. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 435 с.

2.      “Міжнародна та європейська інтеграція в умовах глобалізації”: навч.-метод. посіб. / [Давтян С., Кривцова В., Овчар О. Балабаєва З., Гансова Е., Долгіх Н., Іжа М., Колісніченко Н., Нагорна І., Остапенко О., Пойченко А., Толпиго О., Топчієв О., Усатюк І.] за заг. ред. М.М. Іжи – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 240 с.

3.      Берегой Т.А. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. / Т.А.Берегой. – 2-ге вид. онов. та доп. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 184 с. – 8,2 о.в.а.

4.      Марущак В.П. Запобігання та протидія корупції: матеріали до семінару. 9–10 грудня 2011 року / В.П.Марущак, Н.П.Долгіх. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 136 с. – 7,8 о.в.а.

5.      Марущак В.П. Запобігання та протидія корупції: навч.-метод. посіб. / В.П.Марущак, С.Г.Давтян, Н.П.Долгіх; за заг. ред. д.держ.упр. проф. В.П.Марущака. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 136 с. – 7,8 о.в.а.

6.      Ахламов А.Г. Управління місцевими фінансами: навч. посіб. /                     А.Г.Ахламов, І.В.Яцкевич, О.В.Голинська. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 410 с. – 25,1 о.в.а.

7.      Внутрішній ринок та галузеві політики ЄС [Електронний ресурс]: Програма, тематичні плани та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач: В.М. Горячук. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 76 с. – 3,7 о.в.а.

8.      Ділова українська мова в державному управлінні: Довідник для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач  М.І.Чорненький. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 40 с. – 1,5 о.в.а.

9.      Ділова українська мова в державному управлінні: Методичні рекомендації та тематичні плани з навчальної дисципліни для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання за спеціальністю “Державне управління” / Укладач: Г.Г.Стойкова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. –

52 с. – 2,8 о.в.а.

10.    Ділова українська мова в державному управлінні: робочий зошит / Укладач: Г.Г.Стойкова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 44 с. – 2,1 о.в.а.

11.    Документознавство: довідник термінів і понять / Укладач: Г.Г.Стойкова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 100 с. – 5,7 о.в.а.

12.    Методичні розробки текстів з англійської мови та лексично-граматичних вправ до них для слухачів II та з курсу спеціальності “Державне управління” заочної форми навчання спеціалізація “Охорона здоров’я” / Укладач: Ю.О.Кузьменко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 28 с. –

1,6 о.в.а.

13.    Основи аналізу державної політики: Методичні рекомендації для слухачів факультету державного управління щодо підготовки к практичним заняттям з модулю / Укладач З.В.Балабаєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 48 с. – 2,7 о.в.а.

14.    Основи роботи з MS WORD [Електроний ресурс]: Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для слухачів УППК / Укладач: О.Г.Полесіна. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 44 с. – 2,2 о.в.а.

15.    Правове забезпечення управлінської діяльності: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчального курсу для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання спеціальності “Державне управління” / Укладач: С.О.Козуліна. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. –

48 с. – 2,1 о.в.а.

16.    Правові та інституційні основи Європейського союзу [Електронний ресурс]: Програма, тематичні плани та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності “Державне управління” / Укладач: О.М.Овчар. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 60 с. – 3,0 о.в.а

17.    Публічне адміністрування: Робоча програма для денної та заочної форм навчання спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” / Укладач: М.Г.Свірін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 44 с. – 2,2 о.в.а.

18.    Теорія та історія державного управління: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації для денної, вечірньої та заочної форм

навчання навчально-методичного комплексу дисципліни “Теорія та

історія державного управління” / Укладачі: П.І.Надолішній,                                  Л.Л.Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 60 с. – 3,6 о.в.а.

19.    Управління місцевими фінансами та бюджетом: методичні рекомендації та завдання до виконання кейсів для слухачів за спеціальністю “Державне управління” / Укладачі: О.В.Голинська, І.В.Яцкевич. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с. – 1,4 о.в.а.

20.    Філософські проблеми державного управління [Електронний ресурс]: Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління: навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни для магістрів напряму “Державне управління” / Укладач: С.В.Овчаренко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 32 с. – 1,1 о.в.а.

 

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

з питань державного управління

1.      Науково-методична розробка “Кейс – метод: основні визначення, класифікація, структура та принципи побудови” у підбірці “Інтерактивні методи викладання в підготовці держслужбовців та управлінців” Укладачі: Ахламов А.Г., Пігарєв Ю.Б., Попкова А.В.

2.      Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Статистичні методи в державному управлінні” для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач: Вишневська В.М.

 

Методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури з питань державного управління

1.      Навчально-методичний посібник “Державна інформаційна                   політика в Україні” / Укладач: Драгомирецька Н.М.

2.      Конспект  лекцій з дисципліни “Державні фінанси і бюджетний процес” для слухачів факультету “Державне управління” / Укладач: Осадчук С.В.

3.      Програми, тематичних планів і методичних рекомендацій з модулю “Теорія держави і права” дисципліни “Право в державному управлінні” для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач:

Козуліна С.О.

4.      Методичні розробки текстів з “Англійської мови” та завдань для слухачів ІІ курсу заочної форми навчання  спеціальності “Публічне адміністрування” / Укладач: Кемарська Т.Г.

5.      Методичні вказівки з англійської мови для слухачів І та ІІ курсів спеціальності “Державне управління” денної та заочної форм навчання / Укладач: Яцун Є.М.

6.      Навчально-методичний комплекс дисципліни “Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління” для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач: Овчаренко С.В.

7.      Методичні розробки текстів з англійської мови та лексично-граматичних вправ до них для слухачів ІІ та ІІІ курсів спеціальності “Державне управління” заочної форми навчання спеціалізації “Управління охороною здоров’я” / Укладач: Кузьменко Ю.О.

8.      Навчальна програма з дисципліни “Public management та процеси децентралізації в Європі” для слухачів денної та заочної форм навчання  спеціальності “Публічне адміністрування” / Укладач: Берегой Т.А.

9.      Методичні вказівки “Лексико-граматичні вправи з німецької мови”                 ІІ частина для слухачів заочної форми навчання спеціальності “Державне управління” / Укладач: Філіпова Т.В.

10.    Довідник термінів і понять “Документознавство” з навчальної дисципліни “Ділова українська мова в державному управлінні” / Укладач: Стойкова Г.Г.

11.    Робочий зошит з навчальної дисципліни “Ділова українська мова в державному управлінні” для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач: Стойкова Г.Г.

312.  Програми, тематичних планів і методичних вказівок з дисципліни “Теорія та історія державного управління” для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання спеціальності “Державне управління” / Укладачі: Надолішній П.І., Приходченко Л.Л.

13.    Методичні рекомендації та тематичні плани з навчальної дисципліни “Ділова українська мова в державному управлінні” для слухачів  спеціальності “Державне управління” / Укладач: Стойкова Г.Г.

 

Матеріали для контролю з перевірки рівня знань

14.    Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності “Державне управління” для денної, вечірньої та заочної форм навчання. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012 – 92 с. – 5,1 о.в.а.

15.    Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності “Публічне адміністрування” для денної та заочної форм навчання. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2012. –

60 с. – 3,2 о.в.а.

16.    Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.150000 – “Державне управління” для заочно-дистанційної форми навчання. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012 – 68 с. –

3,7 о.в.а.

317.  Методичні вказівки з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2012 році. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 448 с. – 36,1 о.в.а.

18.    Програма вступних екзаменів та перелік тестових питань у 2012 році. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 292 с. – 11,6 о.в.а.

 

Навчально-методичні пакети комп’ютерних прикладних програм,  посібники та підручники, методичні матеріали з питань державного управління

Методичні розробки кафедри європейської інтеграції:

1.      Навчально-методичного комплексу “Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського Союзу” / Укладач: Горячук В.Ф.

2.      Навчально-методичного комплексу модуля “Правові та інституційні основи Європейського Союзу” / Укладач: Овчар О.М.

3.      Курс лекцій “Основи міжнародних відносин” / Укладач: Кадук Н.І.

4.      Курс лекцій “Міжнародні економічні відносини” / Укладач: Комаровський В.В.

 

Методичні розробки модулю “Сучасні інформаційні технології і системи

в державному управлінні” дисципліни “Інформаційна політика в Україні”

 для слухачів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності

“Державне управління”:

44.    Методичні рекомендації до проведення семінарського та практичних занять. Укладач: Пігарєв Ю.Б.

45.    Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Сучасні підходи до регіональної політики та публічного адміністрування”

Укладачі: Іжа М.М., Берегой Т.А.

46.    Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Управління проектами в публічній сфері” / Укладачі: Безверхнюк Т.М., Котова Н.О.

47.    Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Організація контролю виконання та дотримання виконавської дисципліни в органах публічної влади” / Укладач: Крупник А.С.

48.    Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Впровадження системи управління якістю в органах публічної влади” / Укладачі: Іжа М.М., Приходченко Л.Л.

49     Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Електронний документообіг” / Укладач: Полесіна О.Г.

50.    Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Сучасні євроінтеграційні процеси та стан взаємовідносин Україна – ЄС” / Укладач: Овчар О.М.

51     Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Гендерна освіта публічних службовців” / Укладач: Попов М.П.

52.   

Методичні рекомендації для написання індивідуального навчально-практичного завдання з модуля “Сучасні інформаційні технології та системи в державному управлінні” для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання спеціальності “Державне управління” / Укладачі: Пігарєв Ю.Б., Логвінов В.Г., Макарова І.О., Полесіна О.Г.

53.    Програми, тематичних планів та методичних вказівок з дисципліни “Маркетинг територій” для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування” / Укладач:

Котова Н.О.

54.    Довідник “Ділова українська мова в державному управлінні” для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладач:

Чорненький М.І.

55.    Збірник лекцій - презентацій з модуля “Сучасні інформаційні технології та системи в державному управлінні” для слухачів спеціальності “Державне управління” / Укладачі: Пігарєв Ю.Б., Логвінов В.Г., Макарова І.О., Полесіна О.Г., Молчанов Д.С., Тиндюк А.М.

56.    Методичні рекомендації з виконанням практичних завдань для слухачів Управління підвищення кваліфікації кадрів “Основи роботи з MSWORD” / Укладачі: Полесіна О.Г.

57.    Навчально-методичні матеріали однокредитного тематичного короткотермінового семінару підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування ІV – VІІ категорій посад за заочно-дистанційною формою “Ділова українська мова в державному управлінні”/ Укладач: Чорненький М.І.

 

 

Відділ підвищення кваліфікації кадрів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Методичні матеріали, підручники та навчальні посібники

 

2012 рік

1.                Психологічні засади управлінської діяльності. Управління конфліктами: навчальна програма / Падафет Ю.Г.

2.                Підготовка та прийняття управлінських рішень: навчальна програма / Боковикова Ю.В.

3.                Земельне та екологічне законодавство: навчальна програма / Боковикова Ю.В.

4.                Політика європейської інтеграції: підручник / В.М.Шамраєва. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

5.                Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Кол. авт. За ред. О.Ю.Амосова, Н.М.Мельтюхової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

6.                Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В.Фоміцька та ін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

7.                Управління місцевим бюджетом та фінансами: навч. посіб / В.В.Мамонова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

8.                Комунікації у державному управлінні: навч. посіб. / О.Б.Коротич. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

9.                Державна інформаційна політика: навч. посіб. / Дзюндзюк В.Б. та ін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

10.              Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. / С.М.Клімова, Т.В.Ковальова, М.О.Тучак. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 180 с.

11.              Організація запобігання та протидії проявам корупції в органах влади: Навчальний посібник / [уклад. В.Ф.Золотарьов, С.М.Клімова, Т.В.Ковальова, О.В.Пастухова]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 180 с.

12.              Правове та інституційне забезпечення інтеграційних процесів України: навч.-метод. посіб. / [уклад. О.О.Труш, С.В.Майстро, Н.С.Фесенко, В.Ю.Стрельцов, В.М.Шамраєва]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 303 с.

13.              Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. / С.М.Клімова, Т.В.Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр» ”,

2012. – 180 с.

14.              Запобігання та протидія корупції в умовах соціально-економічних

реформ. – Ч. 1 : Україна кроками реформ: соціально-економічні досягнення та здобутки: метод. матеріали / [уклад. А.О.Кузнецов]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 32 с.

15.              Запобігання та протидія корупції в умовах соціально-економічних

реформ. – Ч. 2: Особливості прояву корупції в Україні : метод. матеріали / [уклад. А.О.Кузнецов]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 36 с.

16.              Збірник міжнародних документів з питань запобігання та протидії корупції в Україні / уклад. О.В.Пастухова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 148 с.

17.              Збірник нормативно-правових документів з питань запобігання та протидії корупції в Україні / уклад. О.В.Пастухова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 132 с.

18.              Робочий зошит з питань організації запобігання та протидії корупції в Україні / С.М.Клімова, Т.В.Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 28 с.

19.              Робочий зошит з питань юридичної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні /  С.М.Клімова, Т.В.Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 24 с.

20.              Збірник практичних завдань з питань запобігання та протидії корупції в Україні / [С.М.Клімова, Т.В.Ковальова, М.О.Тучак, уклад.] – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 24 с.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now