ПОЛОЖЕННЯ

про Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного управління при Президентові України

 

1. Загальні положення

1.1.  Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) є самостійним структурним підрозділом Національної академії та головним навчальним і координаційним закладом у системі перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

1.2.  У своїй діяльності Інститут керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну академію, Тимчасовим регламентом Національної академії, наказами Національної академії, а також цим Положенням.

1.3. Інститут, з метою виконання покладених на нього завдань співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, у тому числі зарубіжними, навчальними закладами та іншими організаціями й установами з питань, що належать до компетенції Інституту.

1.4. Структуру Інституту і граничну чисельність його працівників визначає президент Національної академії у встановленому порядку.

1.5. Призначення, переведення і звільнення з посад працівників Інституту здійснюється наказом президента Національної академії відповідно до вимог Закону України “Про державну службу” та Кодексу законів про працю України.

2.  Основні завдання та функції

 • 2.1.  Основними завданнями Інституту є:

 • Підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для роботи на посадах І-ІV категорій та відповідного кадрового резерву.

 • Підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній власності, посади яких належать до І-ІІ номенклатурних груп.

 • Постійний моніторинг потреб у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній власності, посади яких належать до І-ІІ номенклатурних груп.

 • Моніторинг потреб та підготовка пропозицій щодо професійного навчання вищих керівних кадрів та народних депутатів України (разом з Секретаріатом Президента України, апаратом Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади).

 • Розробка програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній власності, посади яких належать до І-ІІ номенклатурних груп.

 • Координація та контроль діяльності Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського регіональних інститутів державного управління (далі - регіональні інститути) з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній власності, посади яких належать до відповідних номенклатурних груп.

 • Модернізація навчального процесу відповідно до сучасних моделей освітнього менеджменту, оновлення змісту, форм, методів навчання.

 • Сприяння впровадженню ефективних освітніх технологій у навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 • Залучення до викладацької діяльності в системі підвищення кваліфікації державних службовців висококваліфікованих науково-педагогічних, наукових працівників і фахівців сфери державного управління.

 • Проведення прикладних наукових досліджень з проблем підвищення кваліфікації керівних кадрів.

 •  Вивчення й узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики підвищення кваліфікації управлінського персоналу.

2.2. Інститут відповідно до покладених на нього завдань:

 • Вивчає потреби щодо підвищення кваліфікації державних службовців відповідних категорій посад.

 • Формує пропозиції щодо державного замовлення з підвищення кваліфікації.

 • Розробляє річні плани-графіки навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, які, після розгляду їх Вченою радою Національної академії, погоджує з Головдержслужбою, Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України та надсилає до відома і виконання зацікавленим сторонам.

 • Координує в установленому порядку розроблення Інститутом і регіональними інститутами планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву, керівників державних підприємств, установ і організацій, посади яких належать до відповідних номенклатурних груп, а також контроль їх виконання.

 • Координує і контролює розроблення та виконання професійних програм, а також навчально-методичне забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації керівних кадрів у регіональних інститутах.

 • Надає науково-методичну, інформаційну, консультативну допомогу центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та керівників державних підприємств, установ і організацій, іншим навчальним закладам, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування (далі - центри).

 • Визначає зміст навчання з урахуванням потреб замовників.

 • Розробляє програми навчальних модулів до змістовних блоків  “Демократичне врядування“, “Регіональний розвиток”, “Європейські справи”.

 • Визначає форми організації навчання та види занять з підвищення кваліфікації.

 • Розробляє розклади занять.

 • Взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації державних службовців.

 • Організовує підвищення кваліфікації керівних кадрів за державним замовленням і договорами з фізичними і юридичними особами.

 • Проводить прикладні наукові дослідження з проблем підвищення кваліфікації: здійснює вивчення стану наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування; розробляє науково обґрунтовані рекомендації щодо реалізації основних напрямів модернізації підвищення кваліфікації.

 • Бере участь у міжнародних освітніх і наукових програмах з питань підвищення кваліфікації державних службовців і осіб, які залучаються до проведення навчальних занять у системі навчання.

 • Налагоджує підвищення кваліфікації викладачів та організаторів навчання закладів підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 • Вивчає, узагальнює і сприяє впровадженню вітчизняного і зарубіжного досвіду підвищення кваліфікації щодо розробки змісту навчання і технологій його реалізацій.

 • Запрошує керівників і спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, провідних фахівців, публічних політиків України та інших країн, науково-педагогічних і наукових працівників Національної академії та інших навчальних закладів і наукових установ для проведення занять.

 • Здійснює моніторинг якості навчання державних службовців.

 • З метою створення умов для послідовних і узгоджених дій Національної академії, Інституту, структурних підрозділів Інституту, регіональних інститутів та центрів розробляє річні та квартальні плани, готує пропозиції щодо розгляду окремих питань, які належать до сфери його компетенції, та здійснює контроль за їх виконанням.

 • Видає документи встановленого зразка про підвищення кваліфікації державних службовців.

 • Веде реєстрацію вхідних і вихідних документів.

3. Права та відповідальність

3.1. Інститут має право:

 • Співпрацювати в межах своєї компетенції з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, навчальними і науковими закладами, у тому числі зарубіжними.

 • Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб та структурних підрозділів Національної академії документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 • Залучати у встановленому порядку до виконання навчальних програм провідних науково-педагогічних працівників кафедр та інших підрозділів Національної академії.

3.2. Інститут несе відповідальність за:

 • Достовірність інформації, що надається керівництву Національної академії, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

 • Своєчасне і якісне виконання завдань, визначених цим Положенням, розпоряджень, наказів і доручень керівництва Національної академії.

4. Структура та управління

4.1. Інститут складається з:

 1. Адміністративного персоналу у складі 8 штатних одиниць.

 2. Управління змісту та координації підвищення кваліфікації у складі 11 штатних одиниць, у структурі якого є підрозділи:

  1. Відділ змісту регулярного підвищення кваліфікації у складі 5 штатних одиниць.

  2. Інформаційно-аналітичний відділ діяльності системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у складі 5 штатних одиниць.

  3. Навчально-організаційного відділу у складі 5 штатних одиниць.

  4. Відділу моніторингу підвищення кваліфікації у складі 5 штатних одиниць.

  5. Відділу аналізу та координації роботи з підвищення кваліфікації у складі 5 штатних одиниць.

  6. Структура та чисельність працюючих Інституту може змінюватися у разі зміни сфери діяльності Національної академії або Інституту.

 1. Інститут діє у межах своєї компетенції відповідно до цього Положення.

4.4.  Інститут очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням президента Національної академії.

4.5.  Директор Інституту за рішенням президента Національної академії має першого заступника та двох заступників.

 1. Директор Інституту при виконанні своїх функціональних обов’язків керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну академію, Тимчасовим регламентом Національної академії, наказами Національної академії, а також цим Положенням.

 1. Директор Інституту:

 1. Координує підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для роботи на посадах І – ІV категорій і відповідного кадрового резерву, а також керівників підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній власності, посади яких належать до І – ІІ номенклатурних груп.

 2. Організовує діяльність Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (далі - Координаційна рада).

 3. Бере участь у діяльності з модернізації системи професійного навчання державних службовців та реформування Національної академії в межах своєї компетенції.

 4. У межах своєї компетенції та за дорученням президента Національної академії здійснює зв’язки з керівниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами щодо питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 5. Організовує перспективну та поточну роботу Інституту і несе відповідальність за його діяльність.

 6. Підписує документи на адресу керівників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій щодо організації навчання в Інституті.

 7. Представляє Інститут в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах при розв’язанні питань, що відносяться до його компетенції.

 8. Здійснює взаємодію з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо організації навчального процесу в Інституті.

 9. Забезпечує взаємодію Інституту з іншими структурними підрозділами Національної академії.

 10. Затверджує положення про організацію навчального процесу в Інституті, плани, розклади занять.

 11. Підписує документи встановленого зразка (свідоцтва) про підвищення кваліфікації слухачів.

 12. Видає в межах своєї компетенції розпорядження з оперативних питань діяльності Інституту.

 13. Вносить пропозиції щодо структури, штатного розпису Інституту, фінансування його роботи.

 14. Здійснює добір кадрів в Інституті, подає пропозиції щодо їх заохочення і накладання стягнень.

 15. Здійснює розподіл обов’язків між першим заступником і заступниками директора Інституту.

4.8.         Директор Інституту бере участь:

 1. У засіданнях Вченої Ради Національної академії, консультативно-дорадчих, робочих органів та нарадах, які проводяться у Національної академії.

 1. Несе персональну відповідальність перед керівництвом Національної академії за виконання своїх службових обов’язків та завдань, покладених на Інститут.

4.10.         Директор Інституту повинен знати:

 1. Конституцію України, закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери управління.

 2. Порядок підготовки та внесення на розгляд відповідних органів проектів законодавчих і нормативно-правових актів.

 3. Основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, політології.

 4. Положення про Національну академію, Тимчасовий регламент Національної академії, акти Національної академії, а також це Положення;

 5. Правила ділового етикету, ділову українську мову.

 6. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, роботу з комп’ютером.

4.11.    Кваліфікаційні вимоги до посади директора Інституту: вища освіта відповідного професійного спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня, науковий ступінь, вчене звання, стаж роботи на керівних посадах за фахом в органах виконавчої влади не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 10 років.

 

5. Організація роботи та звітність

5.1. Робота Інституту планується відповідно до встановленого порядку.

 1. Категорії слухачів Інституту, планування і комплектування навчальних потоків, терміни й умови навчання за державним замовленням визначаються за погодженням із Секретаріатом Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Направлені на навчання працівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зараховуються слухачами Інституту наказом президента Національної академії.

 2. Навчання здійснюється за програмами підвищення кваліфікації відповідних категорій слухачів, програмами короткотермінових тематичних семінарів, спрямованих на підвищення професіоналізму, компетентності і відповідальності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 1. Навчальний процес організовується з урахуванням контингенту слухачів та специфіки їх діяльності.

 2. Навчання здійснюється з урахуванням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду підвищення кваліфікації.

 3. Після закінчення навчання слухачі одержують документ встановленого зразка про підвищення кваліфікації в Інституті.

 1. Положення про Інститут затверджується наказом Національної академії. Положення про управління та відділи у структурі Інституту затверджуються директором Інституту.

 1. Посадові інструкції першого заступника та заступників директора Інституту затверджуються директором Інституту.

 2. Посадові інструкції адміністративного персоналу Інституту підписуються відповідно працівником та затверджуються директором Інституту.

 3. Посадові інструкції працівників управління, відділів у структурі управління, підписуються начальником управління, погоджуються з відповідним заступником директора і затверджуються директором Інституту; посадові інструкції працівників відділів Інституту підписуються відповідно начальником відділу, погоджуються з відповідним заступником директора і затверджуються директором Інституту.

  1. Діловодство в Інституті організовується згідно з прийнятою номенклатурою справ та затвердженою інструкцією з діловодства в Національній академії. Ведення діловодства в Інституті покладається на одного з працівників за рішенням директора Інституту.

  2. Інститут звітує про виконану ним роботу у встановленому порядку.

  3. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне, соціальне і побутове забезпечення працівників Інституту визначаються президентом Національної академії згідно з чинним законодавством.

​​

6. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення

 1. Навчання в Інституті здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, які передаються Національній академії, а також за госпрозрахунковими договорами з фізичними і юридичними особами.

6.2.   Відділ бухгалтерського обліку і звітності Національної академії веде окремий облік витрат Інституту. Використання госпрозрахункових коштів, які надійшли згідно з договорами щодо підвищення кваліфікації кадрів, проводиться у встановленому порядку за пропозицією директора Інституту.

6.3.   Оплата праці осіб, запрошених до участі у проведенні навчальних занять в госпрозрахункових групах, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Національна академія створює умови для підвищення кваліфікації працівників Інституту, піклується про їхні умови праці та соціальний захист.

 2. Для виконання своїх функцій Інститут користується закріпленою за ним навчально-матеріальною базою і послугами всіх підрозділів Національної академії.

7. Взаємовідносини

 1. Інститут у процесі виконання покладених на нього завдань:

7.1.1.Співпрацює з Секретаріатом Президента України, апаратом Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, регіональними інститутами та центрами.

7.1.2. Взаємодіє з структурними підрозділами Національної академії, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також об’єднаннями громадян.

 1. У своїх відносинах з іншими структурними підрозділами Національної академії Інститут керується Законом України “Про державну службу”, Положенням про Національну академію, Тимчасовим регламентом Національної академії, актами Національної академії і цим Положенням.

 1. У своїх відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також об’єднаннями громадян Інститут керується відповідними законами України, Положенням про Національну академію, Тимчасовим регламентом Національної академії, наказами, розпорядженнями та дорученнями керівництва Національної академії і цим Положенням.

 

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now