Засідання Вченої ради Інституту

      27  жовтня  2015  року   в  Інституті   проведено    чергове засідання Вченої ради.

   У ході роботи обговорено питання щодо особливостей організації навчального процесу відповідно до проекту Плану-графіка на 2016 рік, затвердження програм короткострокових тематичних семінарів та варіативних складових професійних програм підвищення кваліфікації, підготовки до проведення засідання Координаційної ради та інші поточні питання діяльності Інституту.

Докладніше >

Засідання Вченої ради Інституту 

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 16 вересня 2015 року проведено чергове засідання Вченої ради Інституту.

Ключовим питанням стало схвалення проекту Плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2016 рік.

     Також, на засіданні Вченої ради обговорено питання про результати діяльності Інституту за дев’ять місяців, виконання попередніх рішень Вченої ради за перше півріччя 2015 року та рекомендацію до друку п’яти збірників навчально-методичних матеріалів для слухачів Інституту.

Вчена рада

Додаток 1

до наказу Президента Національної академії

від "29" грудня 2008 року

№ 331

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління

при Президентові України

 

І. Загальні положення

 

1. Вчена рада Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створений в Інституті для координації та вирішення навчальних, наукових, методичних проблем модернізації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з числа науково-педагогічних і адміністративних працівників Національної академії державного управління при Президентові України й інших закладів системи підвищення кваліфікації, керівних працівників органів виконавчої влади та інших державних органів.

2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, що віднесені до компетенції Інституту Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) як одного з основних структурних підрозділів Національної академії та головного навчального закладу в загальнонаціональній системі регулярного підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених завдань, а також перспектив розвитку Інституту.

3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради (далі – Рада) реалізується шляхом демократичного колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Інституту.

4. У своїй діяльності Рада керується законодавством України, Положенням про Національну академію, Положенням про Інститут і цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання та функції

 

5. До компетенції Ради входить ухвалення рішень щодо:

- підготовки пропозицій з пріоритетних напрямів діяльності Інституту та перспектив його розвитку в контексті основних напрямів діяльності Національної академії;

- забезпечення ефективності навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого  самоврядування в Інституті;

- опрацювання результатів моніторингу потреб центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого врядування щодо підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого  самоврядування

- аналізу стану навчальної та науково-методичної роботи з підвищення кваліфікації у навчальних закладах системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого  (далі-Система), вироблення пропозицій щодо приведення її діяльності у відповідальність до сучасних потреб;

-  рекомендації з підготовки навчально-методичної літератури;

- впровадження інноваційних підходів до організації, змісту і технологій навчання державних службовців, вивчення вітчизняного і міжнародного досвіду і його впровадження у практику роботи з підвищення кваліфікації;

- реалізації напрямів взаємодії з  координації роботи навчальних закладів Системи з питань науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на посади керівників структурних підрозділів Інституту;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного та адміністративного персоналу Інституту, сприяння їх професійному росту;

- звітів, аналітичних матеріалів Інституту;

- здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах наданих повноважень з юридичними особами на підставі угод, укладених Національною академією;

- провадження іншої, не забороненої законодавством України дяльності, пов'язаної з функціональними завданнями Інституту.

6. Відповідно до основних завдань Рада Інституту Національної академії:

- розглядає програми заходів щодо напрямів розвитку Інституту реалізації і надає рекомендації з їх реалізації;

-  визначає вихідні умови для формування плану-графіку навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву за результатами аналізу потреб центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого врядування щодо підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- розглядає питання організації навчального процесу в Інституті, навчальні плани та програми підвищення кваліфікації, плани наукової і видавничої діяльності ;

- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Інституту, обговорює плани на наступний рік;

- подає пропозиції щодо реалізації заходів модернізації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Президентові Національної академії;

- обговорює та надає пропозиції та науково-методичні рекомендації з питань розробки змісту підвищення кваліфікації, навчальних програм, науково-методичних та методичних посібників, підручників, дидактичних матеріалів, завдань для перевірки результатів навчання тощо;

- розглядає матеріали і надає рекомендації до друку навчальних та навчально-методичних матеріалів для використання у процесі навчання за програмами підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування ;

- формує пропозиції щодо тематики науково-методичних досліджень, визначає пріоритетні напрями роботи щодо виконання наукових, дослідницьких розробок з питань підвищення кваліфікації;

- затверджує експертні висновки щодо навчальних, навчально-методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації;

- визначає форми та інструментарій для вивчення навчальних потреб, оцінювання процесу і результатів навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі науково-педагогічного й адміністративного персоналу Інституту, за програмами підвищення кваліфікації ;

- подає пропозиції щодо перспектив розвитку науково-методичної діяльності Інституту відповідно до основних напрямів діяльності Національної академії ;

- розглядає питання про структуру Інституту, його основні структурні підрозділи та вносить пропозиції щодо змін у Положенні про Інституту;

- подає Президенту Національної академії пропозиції щодо внесення змін до персонального складу, положення та регламенту діяльності Вченої ради Інституту;

- розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до Положення про Національну академію та про Інститут.

 

 

ІІІ. Склад і організація роботи

 

7. Кількісний і персональний склад Ради затверджується Наказом Президента Національної академії терміном до 3 років. У разі потреби склад Ради може бути переглянутим.

8. До складу Ради входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени ради.

9. Головою Ради є директор Інституту, який головує на засіданнях Ради, а в разі його відсутності обов'язки голови виконує заступник – начальник управління змісту та координації підвищення кваліфікації Інституту.

10. Голова керує діяльністю Ради, організовує контроль за виконанням планів роботи Ради і її рішень, несе відповідальність за виконання її завдань, дає доручення своєму заступникові, відповідальному секретареві, членам Ради, доповідає Президенту Національної академії про роботу Ради.

11. Вчений  секретар з урахуванням потреб і пропозицій членів Ради готує матеріали до засідань Ради, веде протоколи засідань, аналізує роботу, готує інформацію і звіти про діяльність Ради, виконує інші обов'язки щодо організації діяльності Ради.

12. До складу Ради можуть входити науково-педагогічні, наукові працівники, керівники структурних підрозділів Національної академії, співробітники Інституту, а також за згодою – представники Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України, Міністерства освіти і науки України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

13. Члени Ради зобов'язані:

- брати участь у роботі засідань Ради, обговоренні питань порядку денного, висловлювати пропозиції щодо їх вирішення;

- виконувати доручення голови Ради;

- подавати пропозиції щодо розгляду актуальних питань модернізації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- виконувати рішення, прийняті Радою.

14. Члени Ради мають право:

- брати участь у вивченні матеріалів із питань, що виносяться на обговорення й розглядаються Радою;

- вносити пропозиції до планів роботи і рішень Ради;

- вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Вченої ради Інституту.

15. Організаційною формою роботи Ради є засідання, яке проводиться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз у два місяці. Засідання Ради вважається правомірним, якщо в ньому бере участь половина і більше складу її членів. Члени Ради беруть участь у засіданнях особисто.

16. Засідання Ради проводяться за окремим планом. Порядок денний засідань готує секретар за участю членів Ради і затверджує голова Ради. У разі необхідності за рішенням голови Ради та його заступника можуть бути скликані позачергові засідання.

17. Рішення Ради вважається легітимним за умови його підримки більшою частиною складу її членів, приймається на засіданні шляхом прямого, а в разі потреби – таємного голосування й оформлюється протоколом. Рішення набувають чинності після їх підписання головою Ради (або головуючим при розгляді цього питання).

18. Рішення Ради доводяться до відома всіх членів Ради, структурних підрозділів Інституту та є обов'язковими для виконання.

19. Узагальнення роботи Ради здійснюється один раз на рік, результати обговорюються на її засіданні і приймаються відповідні рішення.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now