Дистанційне підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання -

прогресивна освітня технологія, яка відрізняється від традиційних істотними ознаками, зокрема:

 • доступністю та комфортністю;

 • особистісною орієнтованістю;

 • свободою вибору змісту, часу, темпу, форм та методів навчання;

 • модульною структурою змісту та організації навчального процесу;

 • застосуванням сучасних освітніх технологій, інформаційних та телекомунікаційних мереж;

 • якісною зміненою функцій учасників навчального процесу.

  Зокрема, слухачі підвищують свій професійний рівень без відриву від роботи, отримуючи в режимі онлайн методичні матеріали, завдання для самостійного опрацювання, контрольні завдання, використовуючи при цьому інформаційно-технічні засоби (мережу Інтернет, інші інформаційні і телекомунікаційні системи); викладачі дистанційних навчальних курсів виступають у ролі помічників, наставників, радників.

РЕПОЗИТАРІЙ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

    Освітня інформаційна система «Дистанційний цифровий репозитарій навчальних матеріалів» надає Вам доступ до необхідних для якісного засвоєння знань навчальних матеріалів,  підручників, навчальних посібників, робочої програми модуля, методичних розробок, презентацій, тестів тощо.

Для початку роботи перейдіть за посиланням

    Впровадження дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації дає можливість не тільки підвищити ефективність діяльності керівних управлінських кадрів, а й створити належні умови для формування сучасної, орієнтованої на потреби громадянського суспільства системи професійного розвитку кадрового потенціалу державного управління і місцевого самоврядування.

Впроваджуючи дистанційне навчання в програми підвищення кваліфікації, ми отримуємо досить гнучку і індивідуалізовану систему навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Комбінація очної та дистанційної форм організації навчання сприяє конструюванню власної лінії професійного розвитку фахівця.

  Державні службовців та посадові особи місцевого самоврядування отримають можливість підвищувати кваліфікацію за професійними програмами, варіативну складову яких будуть складати дистанційні курси.

Цільова аудиторія:

 • державні службовці, які займають посади А, Б категорій;

 • голови місцевих державних адміністрацій;

 • посадові особи місцевого самоврядування

 • голови місцевих рад;

 • голови міст;

 • сільські голови.

    До кожного дистанційного курсу розробляється відповідне навчально-методичне забезпечення – комплект навчально-методичних матеріалів: електронний навчальний посібник, опорний конспект, робочий зошит, методичні рекомендації, тестові завдання (інструментарій для оцінювання), електронну бібліотеку, та ін.

  Дистанційне навчання дає можливість забезпечити безперервність професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

    В результаті співпраці з кадровими службами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, органів місцевого самоврядування щодо вивчення кількісних та якісних потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, було визначено актуальні питання, розгляду яких потребують слухачі під час підвищення кваліфікації. Узагальнивши цю інформацію, пропонуємо розробити такі дистанційні навчальні курси:

     Належне врядування

 1. Ризик-менеджмент та антикризове управління.

 2. Формування громадянських компетентностей у державних службовців.

 3. Стратегічне управління та проектний менеджмент.

 4. Надання адміністративних послуг та забезпечення їх якості.

 5. Інноваційний менеджмент в органах влади.

 6. Менеджмент виборчого процесу та Європейські стандарти виборів.

 7. Політичне лідерство та основи елітознавства.

 8. Медіаграмотність та іміджеві технології.

 9. Політична конфліктологія та комунікації.

 10. Культура ділового мовлення в органах влади. Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера.

 11. Самоменеджмент керівника-лідера.

    Антикорупційна політика

 1. Запобігання та протидія корупції в органах влади.

 2. Етика у державному управлінні. Запобігання конфлікту інтересів

    Децентралізація

 1. Децентралізація влади: розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 2. Ресурсне забезпечення місцевого розвитку.

 3. Бюджетна децентралізація. Складання та виконання місцевих бюджетів.

     Економічний розвиток

 1. Глобалізація та міжнародні стратегії економічного розвитку.

 2. Економічне співробітництво з Європейським Союзом. Єврорегіони. Транскордонне співробітництво.

 3. Державне управління у сфері інвестицій та інновацій.

 4. Державна регіональна політика та економічний розвиток територій. Прогнозування розвитку територій.

Нормативно правова база дистанційного навчання
 

Закон України "Про вищу освіту",

Закон України "Про Національну програму інформатизації",

Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки" № 3075-IV від 4 листопада 2005 р.

Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31 липня 2000 року № 928/2000.

Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" від 7 грудня 2005 р. № 1153.,

Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" від 23 вересня 2003 р. № 1494.

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні" від 23 червня 2005 р.,

Постанова Міністерства освіти і науки України "Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні" від 20 грудня 2000 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне    навчання»    від   25.04.2013 № 466,

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів  та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ,  що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання  з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» від 30.10.2013 № 1518,

Наказ Національної академії «Про Тимчасове положення про заочно-дистанційну форму навчання» від 11 липня 2003 року № 89 (у редакції наказу Національної академії від 19 лютого 2010 р. № 71, зі змінами)

Дистанційний курс за програмою підвищення кваліфікації керівників та організаторів навчання закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Навчальний         Навчально-методичні

   посібник                         матеріали

Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця (Алюшина Н.О.)

Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та організатора навчання
(Пашко Л.А.)

Менеджмент  інновацій в освіті  

(Даниленко Л.І.)

Прикладна риторика

(Бронікова С.А.)

Дистанційний курс за програмою підвищення кваліфікації
уперше прийнятих на державну службу державних службовців та
новообраних посадових осіб місцевого самоврядування

Навчальний         Навчально-методичні

   посібник                         матеріали

Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління (Кравченко С.О.)

Управління проектами (Плоский К.В.)

Стратегічне планування (Рябцев Г.Л.)

Ділова комунікація в державних інституціях (Алюшина Н.О.)

Культура мовлення як складова професійної компетентності (Плотницька І.М.)

Управлінська риторика (Бронікова С.А.)

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now