ГОЛОВНЕ ПРО ІНСТИТУТ

        Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі - Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) с структурним підрозділом Національної академії, діяльність якого спрямована на підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - система професійного навчання).

    Інститут утворено відповідно до Указу  Президента України від 2 серпня 1995 року № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління при Президентові України та її загальної структури".

   У своїй діяльності Інститут керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну академію, локальними нормативними актами Національної академії та Положенням про Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Основними напрямами діяльності є:

 • надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти різних типів і усіх форм власності та сфер управління за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

 • надання науково-методичної, аналітичної, інформаційно-консультативної допомоги регіональним інститутам Національної академії, центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іншим  закладам вищої освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

 • проведення моніторингу та оцінювання якості  системи підвищення кваліфікації та внесення пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання питань з підвищення кваліфікації;

 • участь у проведенні прикладних наукових досліджень з питань розвитку системи професійного навчання в частині підвищення кваліфікації;

 • вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Заходи щодо підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

    Колектив  Інституту  працює  над  створенням  сучасного освітнього середовища, орієнтованого на гармонізацію національних і міжнародних стандартів неперервної освіти; запровадження інноваційної діяльності та трансферу технологій в системі підвищення кваліфікації (професійного навчання) державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб.

       Навчання в Інституті проводиться з урахуванням  пріоритетних напрямів державної політики щодо реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». З метою надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації та забезпечення їх інноваційної складової в Інституті використовуються сучасні інноваційні технології й моделі передачі знань, інтерактивні методи навчання та новітні форми занять.

       Програми  навчання  спрямовані  на  вироблення умінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління; впровадження системних реформ; здійснення послідовних кроків в імплементації українського законодавства до європейських стандартів та принципів належного врядування.

       Інститутом налагоджено співпрацю з авторитетни-ми вітчизняними політиками, державними діячами, керівниками органів державної влади, представниками інститутів громадянського суспільства, відомими науковцями і провідними експертами.

        Створено належні умови та налагоджено методику поєднання теоретичного матеріалу з практико-орієнтованою спрямованістю змісту навчання, що сприяє веденню активного конструктивного діалогу та створенню дискусійної платформи. З цією метою проводяться виїзні заняття в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, районних державних адміністраціях м. Києва, в Центрі надання адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації тощо.

    Національна  академія  тісно   співпрацює   з Федерацією професійних спілок України. У рамках виконання Меморандуму про співпрацю Інститутом проведено навчання голів всеукраїнських профспілок та територіальних професійних спілок України за програмою тематичнго короткострокового семінару “Стратегічні  пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми “Стратегічні реформи - 2020”. Захід організовано з метою забезпечення цілестпрямованого процессу особистісного та професійного зростання, подальшого професійного розвитку профспілкових лідерів, здатних моделювати та керувати процессами розвитку профіспілкових організацій, досягати стратегічних цілей і результатів роботи.

   В ході реалізації положень Меморандуму про співпрацю між Національною академією та Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю в Інституті підвищили кваліфікацію 100 ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні за напрямом “Публічне управління та адміністрування”.

         Інститут активно долучається до реалізації стратегії інтернаціоналізації діяльності Національної академії шляхом системної взаємодії із зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями для участі у відповідних спільних проектах, зокрема, з Радою Європи; Національною школою управління ЕNA (Французька Республіка) щодо навчання міських голів, префектів, керівників Офісів реформ, голів об’єднаних територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; Університетом прикладного менеджменту  (ФРН) щодо професійного навчання міських голів, підготовки тренерів-консультатнів з питань управління містом.

ПРІОРИТЕТНИМИ ЗАВДАННЯМИ ІНСТИТУТУ Є:

 • забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів;

 • проведення науково-прикладних досліджень з підвищення кваліфікації публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування;

 • впровадження інновацій та механізмів трансферу технологій у здійсненні неперервної формальної, неформальної та інформальної освіти у галузі публічного управління та адміністрування, що сприяє підвищенню якості освіти;

 • забезпечення випереджального поступу надання навчально-методичної та консультативної допомоги регіональним інститутам державного управління Національної академії та закладам підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування;

 • модернізація структури Інституту Національної академії, яка направлена на розвиток лідерства, бізнес-навчання, маркетингових та інших освітніх послуг з підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування (у межах загальної штатної чисельності працівників Інституту);

 • запровадження гнучкої, мобільної системи надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, здатної впроваджувати інноваційні зміни, оперативно реагувати на сучасні виклики суспільства та вирішувати питання науково-методичного, освітнього, фінансово-економічного, юридичного та господарського забезпечення, тендерних закупівель, які оголошуються органами влади.

 • забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі публічного управління та адміністрування на договірних умовах;

 • проведення спільної наукової діяльності та розвиток стратегічного партнерства з вітчизняними та зарубіжними науковими і навчальними установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання шляхом системної участі в спільних вітчизняних та міжнародних наукових проектах і програмах, формування ефективної навчально-методичної комунікаційної взаємодії.

ІНСТИТУТ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

 

 • Організовує підвищення кваліфікації за державним замовленням і договорами з фізичними та юридичними особами. видає документи про підвищення кваліфікації в Інституті.

 • Організовує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

 • Організовує та забезпечує участь в конкурсних відборах виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації публічних службовців та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

 • Розробляє єдині стандартні вимоги до змісту підвищення кваліфікації та методичні рекомендації щодо формування професійних програм підвищення кваліфікації, програм постійно діючих семінарів, програм тематичних короткострокових семінарів та тренінгів.

 • Бере участь у розробленні пропозицій щодо основних напрямів підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевою самоврядування.

 • Розробляє професійні програми підвищення кваліфікації, типові програми тематичних короткострокових семінарів та інші програми підвищення кваліфікації для навчання слухачів Інституту, а також координує розробку відповідного навчально-методичного забезпечення кафедрами Національної академії.

 • Розробляє річний план-графік навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевою самоврядування в Інституті; формує та узагальнює плани-графіки навчання в Інституті та регіональних інститутах державною управління Національної академії; подає їх на розгляд Вченої ради Національної академії.

 • Бере участь у формуванні державною замовлення на підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій. їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

 • 3абезпечус організацію та проведення засідань директорату Інституту та постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації.

 • Вивчає, узагальнює і сприяє впровадженню вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо підвищення кваліфікації кадрів сфери державною управління та надає науково-методичну, експертно-аналітичну, інформаційну, консультативну допомогу центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також закладам вищої освіти, що належать до системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників. посадових осіб місцевою самоврядування.

 • Визначає форми організації навчання і види занять з підвищення кваліфікації та залучає в установленому порядку до участі у навчальному процесі інституту представників органів державної влади та органів місцевою самоврядування, провідних наукових і науково-педагогічних працівників Національної академії, інших закладів вищої освіти і наукових установ та зарубіжних фахівців-експертів.

 • 3а6езпечус навчально-методичний та організаційний супровід навчального процесу з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Здійснює моніторинг та оцінювання якості надання освітніх послуг з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевою самоврядування.

 • Бере участь у конференціях, семінарах, міжнародних освітніх і наукових програмах з питань професійною навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Інформує про діяльність Національної академії з питань підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування в інтернет-ресурсах та засобах масової інформації.

 • Розробляє плани своєї роботи, готує пропозиції керівництву Національної академії щодо розгляду питань, які належать до сфери його компетенції, здійснює контроль за їх виконанням.

 • Бере участь у прикладних наукових дослідженнях з проблем підвищення кваліфікації, розробляє наукою обґрунтовані рекомендації щодо реалізації основних напрямів модернізації системи професійною навчання та удосконалення нормативно-правовою забезпечення її функціонування.

Положення.PNG

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now