Інформація про навчання державних службовців та посадових осіб

органів місцевого самоврядування з 05 по 16 жовтня 2015 року

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) відповідно до Плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву на 2015 рік, погодженого Адміністрацією Президента України від 16 грудня 2014 року № 41-01/3550, Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2014 року № 47027/1/1-14, Національним агентством України з питань державної служби від 08 грудня 2014 року № 6486/70-14 у період з 05 по 16 жовтня 2015 року проведено навчання за:

 професійною програмою підвищення кваліфікації для

 • працівників та керівників структурних підрозділів: Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України (16 осіб);

 • Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції навчальних закладів України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій (37 осіб);

 • Державної служби статистики України (16 осіб);

 • керівників та викладачів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних   службовців   і   посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  заочно-дистанційна  форма  навчання,  ІІ етап,
  06 – 07 жовтня, (19 осіб);

програмами тематичних короткострокових семінарів:

 • “Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” (06 – 07 жовтня, 101 особа);

 • “Забезпечення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади” (08 – 09 жовтня, 44 особи);

 • “Сучасні освітні технології в системі підвищення кваліфікації”(12 – 13 жовтня, 41 особа);

 • “Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів” (15 – 16 жовтня, 37 осіб).

      Всього в Інституті у жовтні 2015 року підвищили кваліфікацію 311 осіб, що становить 92,6 % виконання плану-графіка (планова кількість слухачів –336 осіб), із них за: професійними програмами пройшли навчання – 88 слухачів, програмами тематичних короткострокових семінарів – 223 слухачі.

  Навчання  відбувалося  за  оновленими практико-орієнтованими професійними програмами та сучасними актуалізованими програмами тематичних короткострокових семінарів, розроблених на засадах компетентнісного та інших сучасних підходів до підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів сфери державного управління, зміст яких спрямований на розвиток професійної компетентності державних службовців, що складає основу управлінської діяльності, оновлення та розширення їх теоретичних і практичних знань, розуміння проблем, пов’язаних із сучасним суспільно-політичним розвитком в Україні та шляхів їх вирішення при врахуванні національних інтересів, усвідомленні необхідності реалізації реформ в усіх сферах публічного управління та адміністрування.

Основними напрямами навчальної програми є:

 • Адміністративні, соціальні та економічні напрями реалізації положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»;

 • Європейська інтеграція України;

 • Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування;

 • Формування та реалізація державної кадрової політики;

 • Антикризове управління, стратегічне планування, інноваційний та проектний менеджмент;

 • Інформаційна політика. Комунікація влади, медіа і громадянського суспільства;

 • Психологічні аспекти ефективного управління.

    З метою забезпечення практичної складової навчання в Інституті для проведення різних видів навчальних занять, консультативної та експертної роботи запрошувались авторитетні вітчизняні політики, державні діячі, керівники органів державної влади, представники інститутів громадянського суспільства, відомі науковці, провідні експерти та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, зокрема: Голова Державної інспекції навчальних закладів України Гурак Р.В., Керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Борденюк В.І., керівник Офісу реформ Київської області, голова громадської ради з розвитку міста Славутич Київської області Удовиченко В.П., заступник начальника Управління стратегічного планування – завідуючий відділом стратегії розвитку відносин з Європейським Союзом Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Куцевол А.А., директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Шаршов С.І., заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., заступник директора Департаменту – начальник управління державної експертизи Департаменту технічного регулювання енергоефективності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Марецький Р.А., заступник директора Департаменту – начальник відділу державної інноваційної політики Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Якименко О.В., радник Голови Державної служби статистики України Піщейко В.О., помічник-консультант народного депутата України Мисів Л.В., директор Інституту енергозбереження та енергоменджменту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут Денисюк С.П., директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Толстов С.В., директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана Кир’янова О.В., директор Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Третяк А.М., перший заступник директора Інституту інноваційних технологій Київського національного університету будівництва та архітектури Дудник Ю.П., заступник директора Державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” Міністерства освіти і науки України Пушкарьова Т.О., заступник директора Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” Лизун С.О. та інші.

     У ході роботи у форматі конструктивного діалогу обговорювались питання: розвитку України у глобалізованому світі, національної безпеки та підвищення обороноздатності України в контексті нових викликів і загроз, розширення співпраці з ЄС та НАТО; модернізації держави, децентралізації влади, шляхів реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020ˮ та першочергових завдань стабілізації економіки країни; територвальної організації влади в рамках реформування адміністративно-територіального устрою; реалізації антикорупційної політики та її інституційного забезпечення; енергозбереження та підвищення енергоефективності, використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів; державної політики у сфері забезпечення якості освітніх послуг та духовно-ціннісного розвитку суспільства; сучасної кадрової політики в органах влади, особливостей модернізації державної служби та адаптації її до європейських стандартів, формування позитивного іміджу державних службовців; розвитку інформаційного суспільства в Україні, комунікації органів влади зі ЗМІ; проектного менеджменту та стратегічного управління; психологічних основ управлінської діяльності, сучасного управлінського лідерства та культури ділового спілкування.

   З метою ефективної реалізації навчальних заходів з підвищення кваліфікації постійно впроваджуються новітні інтерактивні технології навчання та форми занять (тематичні зустрічі, круглі столи, лекції, інтерактивні семінари-практикуми, практичні заняття, обміни досвідом, тренінги, дискусії, майстер-класи та інші), які проходять у форматі діалогу, панельних дискусій і обміну думками з актуальних проблем державного управління та державної служби.

        Так, упродовж навчання проведено ряд:

 • тренінгів: “Резонансне управлінське лідерство”, Людмила Пашко; “Коучинг як технологія лідерства”, Валентина Гурієвська; “Лідерство як сучасна концепція управління персоналом”, Інна Сурай; “Проектний менеджмент у діяльності органів влади” і “Управління проектами в сфері енергозбереження” Григорій Борщ та Олексадр Титаренко; “Сучасні технології самоосвіти управлінця”, Світлана Бронікова, “Управлінські компетенції державного службовця”, Наталія Дембицька та Тетяна Яблонська; “Управління особистою ефективністю”, Людмила Музичко; “Етика державної служби: запобігання конфлікту інтересів. Етичне лідерство”, Тетяна Василевська; “Психологічні особливості принципів менеджменту на державній службі”, Валентина Завірюха;

 • практичних занять: “Мовні засоби в організаційно-розпорядчих документах органів влади”, Інна Плотницька; “Сучасні форми ділового спілкування: фасилітація онлайн”, “Ефективна ділова комунікація”, Наталія Алюшина; “Ораторське мистецтво. Управлінська риторика”, Раїса Ленда; “Особливості навчання дорослих у контексті навчання впродовж життя”, Наталія Синицина; “Інноваційні та інформаційні технології і методи у навчальному процесі”, Тамара Пушкарьова; “Професійна криза як умова особистісного росту”, Олена Чуйко; “Комунікативні технології ефективного управління”, Світлана Бронікова.

    В Інституті посилено увагу до контролю, оцінювання процесу та результатів навчання. З цією метою було здійснено перевірку рівня засвоєння професійних знань і вмінь шляхом тестування. Результат тестування слухачів досить високий, середній показник склав 88 балів за 100-бальною шкалою, що дає підстави стверджувати про ефективність обраних підходів до організації навчального процесу, зокрема, формування змісту програми підвищення кваліфікації та вибору форм та методів проведення навчальних занять.

  За результатами аналізу підсумкового анкетування слухачів, засвідчено високий рівень задоволеності слухачів організацією і проведенням навчального процесу (становить 100%). Знання та вміння, які були отримані слухачами під час навчання, будуть на їх думку, використані при прийнятті управлінських рішень, плануванні та організації роботи.

    Для забезпечення безперервності навчання, постійного самовдосконалення та використання у професійній діяльності слухачі Інституту отримали “електронну бібліотеку” навчально-методичних посібників і презентацій лекційних матеріалів з актуальних питань державного управління.На завершення навчання в Інституті слухачі отримали свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації.