ПРОГРАМИ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ

з підвищення кваліфікації на договірних умовах

за кошти фізичних/юридичних осіб

   Категорія слухачів: державних службовців категорій «А», «Б» і «В» центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-VIІ категорій посад.

ОДНОДЕННІ СЕМІНАРИ:

 1. "ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ"

   Мета: надання роз'яснень публічним службовцям щодо технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за невиконання умов подання електронних декларацій.

         У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Е-декларації. Запобігання корупції в органах публічного управління.

 • Електронна декларація для публічних службовців: особливості складання, подання та оприлюднення.

 • Запобігання конфлікту інтересів та корупції в депутатській діяльності: досвід країн ЄС та пропозиція для України.

 • Конфлікт інтересів, етичні стандарти, декларування доходів та видатків публічних службовців.

2. "ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

       Мета: засвоєння знань про зміни в антикорупційному законодавстві та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні; розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, запобігання проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Державна служба України на шляху адаптації до стандартів Європейського Союзу.

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Особливості запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 • Поняття та соціально-політична сутність корупції. Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Етика державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і запобігання конфлікту інтересів.

ДВОДЕННІ СЕМІНАРИ:

1. "ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ"

       Мета: оволодіння уміннями і навичками роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої органу публічного управління, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія поширюється на всю територію, підпорядковану органу публічної влади.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Документ і документаційне забезпечення управління в Україні.

 • Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів.

 • Особливості документального оформлення роботи з персоналом в органах публічної влади. Документи з особового складу.

 • Документування діяльності колегіальних органів публічного управління.

 • Звернення громадян до органів публічного управління.

 • Організація документообігу в установі. Служби документаційного забезпечення управління: мета, завдання та функції.

 • Охорона документів, які містять державну таємницю і конфіденційну інформацію, що є власністю держави, та робота з ними.

 • Інформаційні технології підтримки документообігу. Система електронного документообігу.

2. "ІННОВАЦІЙНІ ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАОСВІТА"

    Мета: формування цілісної системи функціональних компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Медіакультура суспільства як складова його загальної культури.

 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади. Створення Web-сайтів.

 • Соціальні медіа і влада в Україні. Інформація і маніпуляція.

 • Медіакритика. Новітні медіа.

 • Медіаосвіта та медіаграмотність.

 • Псиотхнологія різних видів реклами.

 • Інтернет технології та онлайн-освіта в системі навчання публічного службовця.

 • Соціальні медіа і краудсорсинг. Захист персональної інформації. Цифрова грамотність.

3. "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО"

     Мета: впровадження інновації в сферу управління персоналом та пошук нових шляхів щодо адаптації та їх використання в органах публічного управління; доцільність використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності управління персоналом; оволодіння уміннями і навичками ведення кадрового діловодства.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Система управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби.

 • Стратегічне управління персоналом у системі публічної служби. Управління персоналом в органах публічної влади в умовах кризи: сучасні техніки та технології.

 • Розвиток інноваційних технологій управління персоналом в органах публічної влади.

 • Кадрова політика в органах публічної влади України. Кадрова робота в системі кадрового забезпечення державного управління.

 • Особливості документального оформлення роботи з персоналом в органах публічної влади. Документи з особового складу.

 • Організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування.

4. "КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ  В УПРАВЛІНСЬКІЙ І ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

     Мета: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Конфлікти: сутність, причини, різновиди, та стадії протікання. Стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту.

 • Розв’язання, управління та попередження конфліктів.

 • Переговори й фасилітація. Посередництва в конфліктах.

 • Етико-психологічні засади ділового спілкування. Поради управлінцю щодо безконфліктного спілкування.

 • Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності (стрес-менеджмент). Управлінська діяльність і конфліктогени.

 • Особливості підготовки та проведення нарад, переговорів в органах влади.

 • Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні. Аналіз діалогових ініціатив щодо врегулювання конфлікту в Україні.

5. "КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ"

     Мета: оволодіння системою знань і вмінь з питань культури ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Основи культури ділового мовлення.

 • Усне ділове та публічне мовлення: види та особливості. Ділова нарада.

 • Ділове спілкування та форми обговорення ділових проблем.

 • Основи ведення дебатів і ділової бесіди.

 • Телефонне ділове спілкування.

 • Засоби масової інформації та паблик рілейшнз.

 • Електронні публічні комунікації.

 • Публічний виступ. Мистецтво публічної комунікації.

 • Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності. Оформлення організаційно-розпорядчих документів в органах влади.

 • Політична комунікація. Публічна комунікація. Міжкультурна комунікація.

6. "МЕДІАЦІЯ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ"

    Мета: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного врегулювання конфліктів запровадження інституту медіації в систему публічного управління України.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Конфлікти у публічному управлінні України: особливості та види.

 • Поведінка публічних службовців у конфліктних ситуаціях.

 • Медіація як альтернативний спосіб та інструмент комунікативної складової у вирішенні конфліктів (спорів).

 • Практикум з медіації: перебіг процесу, рамкові умови, позиція, роль та свідомість медіатора.

 • Загальна характеристика переговорів як засобу розв’язання конфліктів.

7. "НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

    Мета: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання ефективності їх реалізації.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Проектний та інвестиційний менеджмент у системі державного управління.

 • Управління національними проектами України.

 • Управління державними програмами. Особливості розробки місцевих цільових програм.

 • Проектний менеджмент: регіональний зріз.

 • Управління проектами. Реалізація та контроль виконання проекту. Управління якістю проекту. Автоматизація управління проектами.

 • Фонди та гранти. Основи написання грантів: пошук, підготовка аплікацій, виконання та оцінка.

 • Грантрайтінг. Рекомендації органам публічної влади щодо написання проектних заявок.

 • Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку.

8. "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ"

    Мета: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність керівників здійснювати ефективне управління з урахуванням морально-психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у професійній діяльності.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Психологія управлінської діяльності.

 • Психологія особистості керівника. Психологія управлінської роботи з колективом.

 • Стилі лідерства. Особистий розвиток лідера. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу.

 • Управління змінами: психологічний аспект. Управління конфліктами. Стрес-менеджмент.

 • Коучинг як технологія підвищення професійної компетентності.

9. "САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА. АЛГОРИТМ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ"

    Мета: системний розвиток і вдосконалення ефективності самоменеджменту керівників середньої та вищої ланки з урахуванням специфіки роботи державних службовців.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Сутність та технології реалізації самоменеджменту керівника. Діагностика та оптимізація лідерських здібностей сучасного керівника.

 • Індивідуальний когнітивний стиль та креативне мислення. Харизматичний ресурс та управлінська дистанція.

 • «Lean-management» в публічному управлінні.

 • Мистецтво ведення переговорів. Переговори й фасилітація. Посередництва в конфліктах.

 • Інтернет технології та онлайн-освіта в системі навчання публічного службовця.

 • «Time-management» державного службовця та керівника середньої та вищої ланки.

 • Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності (стрес-менеджмент). Управлінська діяльність і конфліктогени.

 • Основні засади та практики реалізації продуктивного мислення. Особливості ефективних рішень та їх впровадження в державній службі.

 • Гендерна рівність на публічній службі: стан і проблеми.

10. "УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ"

    Мета: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії, програми чи проекту.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Управління державними програмами.

 • Стратегія розвитку інвестиційної діяльності та управління національними проектами України.

 • Проектний та інвестиційний менеджмент у системі державного управління.

 • Інституційний механізм впровадження і реалізації моніторингу в державному управлінні.

 • Ефективне управління територіями: проектний розвиток.

 • Особливості розробки місцевих цільових програм.

 • Інформаційні та комунікаційні технології в управлінні державними програмами.

11. "УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІДЕРА"

    Мета: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих документів.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Комунікативна компетентність як фактор успішної діяльності державного службовця.

 • Управлінська риторика. Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності.

 • Оформлення організаційно-розпорядчих документів в органах влади. Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах влади.

 • Етика ділового спілкування на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

 • Комунікативні інструменти моделювання іміджу. Імідж ділової людини.

 • Мистецтво ділового спілкування та ведення переговорів.

 • Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ.

12. "КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. МОВНІ ЗАСОБИ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТАХ"

    Мета:  отримати чи оновити базові знання з ділової української мови, необхідні для роботи у сфері державного управління; оволодіння системою знань і вмінь з питань ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій; забезпечити розуміння основ функціонування офіційно-ділового стилю в сучасних умовах; сформувати вміння спілкуватися (говорити, писати), дотримуючись стилістичних норм офіційно-ділового стилю.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Ділова українська мова.

 • Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні.

 • Засоби мовної комунікації та їх застосування в публічному управлінні.

 • Особливості використання офіційно-ділового стилю в публічному управлінні.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now