ПРЕЗЕНТОВАНО НОВИЙ ПІДРУЧНИК “ПАРЛАМЕНТАРИЗМ”

09 лютого, 2017 р. кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВИЙ ПІДРУЧНИК “ПАРЛАМЕНТАРИЗМ”, розроблений авторським колективом під керівництвом Валентини Гошовської, завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, доктора політичних наук, професора, народного депутата України кількох скликань, Заслуженого працівника освіти України, засновника вітчизняної Школи парламентаризму та президента ГО “Академія парламентаризму”.

В обговоренні змісту підручника активну участь взяли чинні народні депутати України Костянтин Іщейкін (VIII скликання) та Анатолій Дирів (VIІ-VIII скликання), народні депутати України попередніх скликань Олександр Пухкал (ІІІ скликання) та Лілія Григорович (ІІ-VІ скликань), а також викладачі та слухачі кафедри.

Представлений підручник є логічним продовженням видань Серії “Депутатська бібліотека” Школи вітчизняного парламентаризму, започаткованої кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту. Вона налічує вагомий науковий та навчально-методичний доробок науково-педагогічного колективу кафедри, серед якого словник-довідник “Парламентаризм та парламентська діяльність”, підручник “Основи вітчизняного парламентаризму” у 2-х томах, підручник “Елітознавство”, навчальні посібники “Політичне лідерство” та “Політична опозиція”.

Відкриваючи презентацію нового підручника, завідувач кафедри Валентина Гошовська наголосила, що новий підручник, рекомендований для професійної підготовки магістрів зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” з питань парламентаризму та політичного менеджменту, набуває надзвичайної значимості саме для сучасного етапу функціонування України, як держави парламентсько-президентської форми правління.

Така значимість, на думку професора Гошовської, пояснюється тим, що в системі організації державної влади парламентаризм нині виступає надзвичайно важливою підсистемою, виконуючи роль інтеграційного стабілізуючого фактору та системоутворюючого елементу України, як сучасної демократичної держави та українського суспільства.

Крім цього, оскільки парламентаризм формує традиції використання демократичних методів державного розвитку та забезпечення стабільності, надзвичайної актуальності та пріоритетності набуває реалізація кафедрою своєї місії шляхом надання якісних освітніх послуг щодо професійної, професіональної та особистісної підготовки, підвищення кваліфікації та самовдосконалення магістрів-професіоналів як представників проукраїнської політико-адміністративної еліти, готових і здатних відігравати активну участь в державотворчих процесах та реалізації стратегічних реформ на сучасному етапі функціонування Української держави.

Валентина Гошовська зазначила, що під час підготовки слухачів кафедри використовується кращий міжнародний досвід, в тому числі провідних зарубіжних навчальних закладів. Зокрема, курсів підвищення кваліфікації за темою “Організація парламентської роботи”, що здійснюються Національною школою адміністрації (Франція, l’ENA); при викладанні окремих дисципліни “Політичні еліти і політичне лідерство” кафедрою враховано досвід програми “Лідерство у державному управлінні та ефективна підготовка для нього” Національної школи державного управління (Польща, KSAP) та модуля магістерської програми “Стратегічне лідерство та планування” Університету Індіанаполісу (США, University of Indianapolis).

Окрім того, кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту також вивчено позитивний досвід підготовки фахівців за магістерською програмою “Парламентська діяльність та забезпечення міжпарламентського співробітництва”, додатковою професійною освітою “Спеціаліст з парламентаризму (парламентської діяльності)”, програмою професійної перепідготовки “Організація парламентської діяльності”, програмою підвищення кваліфікації “Правове регулювання парламентської діяльності”.

Завідувач акцентувала, що кафедра здійснює підготовку фахівців у відповідності із сучасними вимогами практики. Зокрема, згідно “Класифікатору професій України” передбачено таку професію як “Законодавці”. Кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту здійснюється підготовка фахівців саме у сфері законодавства (як правило, народних депутатів України, Голів постійних комісій Верховної Ради України, Заступників голів постійних комісій Верховної Ради України), а також осіб, які сприяють професійній діяльності цих осіб: працівників Апарату Верховної Ради України та помічників-консультантів народних депутатів України.

Чинний Закон України “Про державну службу” не поширюється на діяльність народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів. Однак, це не означає, що ці особи перебувають поза межами державного управління, так само як і міністри, які не є державними службовцями, але очолюють центральні органи виконавчої влади.

 

Продовжуючи дискусію, народний депутат України Костянтин Іщейкін відмітив, що в умовах розвитку демократії, законодавча влада, маючи найвищий статус, хоча й не є абсолютною, оскільки ранг народного депутата сучасної держави, зобов’язує його виконувати не лише повноваження, передбачені Конституцією та законами України, а й взаємодіяти із суб’єктами державного управління та громадянського суспільства відповідно певних моральних обов’язків, несучи за них відповідальність.

Особливо важливим у цьому підручнику вважає Костянтин Іщейкін є розкриття феномену парламентаризму як невід’ємної складової державного управління.

 

В свою чергу, народний депутат України Анатолій Дирів акцентував увагу на практико-орієнтованості висвітленого у презентованому підручнику теоретичного матеріалу. На думку депутата, у підручнику чітко прослідковуються тісні міжпредметні зв’язки науки державне управління з філософією, політологією, соціологією, конституційним правом, психологією, конфліктологією, іншими науковими галузями з практикою державного управління в органах представницької влади. Кожний підрозділ підручника має свою концептуальну основу, перелік тематичних дискусій, круглих столів, літературних джерел, завдань для самоосвіти.

 

Цей підручник є на часі в Україні. Особливо в умовах забезпечення максимальної транспарентності органів законодавчої, виконавчої та судової влади. У цьому плані, народні депутати України оцінили визначну роль і місію кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України в розвитку вітчизняної наукової Школи парламентаризму, яка розвивається з 2009 року, з дня заснування кафедри.

За ці роки кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту підготовлено 256 магістрів державного управління, 3 доктора наук з державного управління, 7 кандидатів наук з державного управління, серед яких – народні депутати України, мери великих та малих міст України, голови обласних рад та державних адміністрацій, депутати обласних та місцевих рад, голови міських, районних адміністрацій.

Олександр Пухкал, доктор наук з державного управління, професор, народний депутат України ІІІ-го скликання відзначив, що у підручнику добре представлено основні концепції та теорії парламентаризму як основи демократичного розвитку держави в історичній та міжнародній ретроспективі; основні етапи зародження й еволюції парламентаризму у світі: від античності до сучасності, у тому числі, вітчизняного парламентаризму;  сутність та особливості виборчого процесу,  діяльності Верховної Ради України та народного депутата як представника політико-управлінської та парламентської еліти української нації;  глобальні проблеми парламентаризму та демократії в світі й Україні.

Окрім того, професор Пухкал підкреслив, що кафедра парламентаризму та політичного менеджменту єдина в Україні, що протягом останніх років забезпечує та здійснює повний цикл професійної підготовки фахівців для роботи в органах представницької та виконавчої гілок влади.

 

Людмила Пашко, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту вказала на своєчасність виходу у світ підручника “Парламентаризм”, що обумовлюється необхідністю сучасного підходу до розуміння парламентаризму не лише як способу організації державної влади, структурно й функціонально заснованого на принципах верховенства закону, поділу та незалежності влади, а передусім як механізму опосередкованого здійснення демократії в сучасній демократичній державі. При цьому, на думку професора Пашко, важливо, щоб представницьке начало в управлінні обов’язково знаходило відображення у взаємозацікавленій взаємодії громадянського суспільства та держави, що має ґрунтуватися на визнанні провідної ролі парламенту як загальнонаціонального колегіального представницького органу в системі організації державної влади.

 

У цілому підручник “Парламентаризм” є актуальним і важливим навчально-методичним матеріалом для розвитку вітчизняної системи парламентаризму та демократії.

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту є унікальною, оскільки не має аналогів в Україні.

        Колектив кафедри запрошує до дискусії зацікавлених осіб, а також запрошує на магістерську програму зі спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” за спеціалізаціями:

  • “Парламентаризм у публічному управлінні”;

  • “Політичний менеджмент у представницькій владі”;

  • “Публічне управління суспільним розвитком”.