Законодавча та нормативно-правова база

Перелік документів,

які регламентують діяльність

Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

     1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР

   2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

    3. Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту».

   4. Закон України вiд 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

  5. Закон України вiд 7 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування».

    6. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції».

   7. Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

  8. Указ Президента України від 21 вересня 2001 року № 850/2001 «Питання Національної академії державного управління при Президентові України».

  9. Указ Президента України від 9 грудня 2011 року № 1110/2011 «Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України».

   10. Указ Президента України від 18 лютого 2014 року № 81/2014 «Про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України».

   11. Указ Президента України від 30 травня 1995 року № 398/95 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців».

   12. Указ Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій».

   13. Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212/2000 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців».

   14. Указ Президента України від 5 березня 2004 року № 278/2004 «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу».

   15. Указ Президента України від 31 серпня 2016 року № 375/2016 «Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України».

  16. Указ Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) України».

   17. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року     

№ 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

   18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року        № 244 «Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році».

   19. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

    20. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року      № 423  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

    21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року      № 482  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

     22. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року      № 363  «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

     23. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року         \№ 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії».

      24. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 19 «Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

      25. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року      № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

    26. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 930 «Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби».

     27. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи».

   28. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

    29. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 року № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій». (Втратила чинність окрім п. 3)

    30. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

   31. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил».

     32. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 571 «Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій».

     33. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року        № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»

     34. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 року  № 901 «Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги».

   35. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби».

    36. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року    № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».

    37. Постанова Кабінету Міністрів України  від 22 серпня 2018 року
№ 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

    38. Постанова Кабінету Міністрів України  від 12 вересня 2018 року № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету».

   39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 року № 252-р «Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги». 

  40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 227-р «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації». 

   41. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1198-р «Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

   42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2013 року № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями».

   43. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

   44. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2016 року № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації».

    45. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчально-методичної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

  46. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 19 квітня 2017 року № 86 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби».

  47. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 4 листопада 2011 року № 49 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розробки програм тематичних постійнодіючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів».

  48. Наказ Національного агентства України з питань державної служби  від 17 квітня 2015 року  № 81 «Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».

  49. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

  50. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 25 вересня 2018 року № 226-18 «Про внесення змін до Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

  51. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 13 липня 2018 року № 174-18 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

  52. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30 березня 2015 року № 65 «Про затвердження вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та депутатів міських рад».

  53. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11 квітня 2016 року № 74 «Про внесення змін до Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

  54. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 квітня 2017 року № 91 «Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг».

 

Новини

Кабінет Міністрів України

29 березня 2017 року прийняв Постанову

про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674

у 2017-2018 роках виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби здійснюється навчальними закладами, що перебувають у сфері управління Національного агентства з питань державної служби, Міністерства соціальної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Державної служби фінансового моніторингу, Державного управління справами та Національної академії педагогічних наук, поза конкурсом

Кабінет Міністрів України

27 вересня 2016 року прийняв Постанову 

"Деякі питання реформування системи 
професійного навчання державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування"

   

     Внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, які оптимізують систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування шляхом більш активного залучення молоді, уникнення бюрократизації навчального процесу та сприяння побудові кар'єрної моделі державної служби. Документ прийнятий на виконання Закону України "Про державну службу" та Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

Кабінет Міністрів України

11 лютого 2016 року прийняв Постанову 

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців

 

     Для  відновлення  громадської  довіри до діяльності державних органів, їх посадових осіб Урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців. Відповідна постанова враховує прогресивний і успішний досвід країн-членів ЄС. За основу акта взято запроваджену в Республіці Польща модель гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів. Прийняття акта започатковує єдині обов'язкові вимоги до стандартів етичної поведінки, доброчесності у діяльності державних службовців, а також сприятиме недопущенню тиску з боку представників бізнесу чи політичних сил на посадовців державних органів.

 

 

Кабінет Міністрів України 13 січня 2016 року прийняв Постанову про деякі  питання професійного навчання державних  службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

    Зазначена постанова дозволить удосконалити систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також посилити контроль за формуванням та виконанням державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації зазначених осіб шляхом делегування функцій з організації, координації  та контролю постійного професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з відповідним фінансуванням Нацдержслужбі, яка є відповідальною за формування та контроль за виконанням відповідного державного замовлення.

 

Верховна Рада України ухвалила

10 грудня 2015 року Закон

"Про державну службу"

 

   Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

 

 

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

від 30 березня 2015р.  № 65

Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

 

   Встановлено вимоги до структури та змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 12 січня 2015 року  № 5/2015

"Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"

 

    Указом Президента затверджено Стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року, яка визначає цілі та показники їх досягнення, а також напрямки і пріоритети розвитку країни. Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та гідного місця Україні в світі. «Стратегія–2020» включає в себе 62 реформи. З них пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програми. Визначено 25 ключових показників успішності розвитку країни.

 

Нормативно-правові акти прийняті на виконання Закону України

від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 322 "Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 314 "Про затвердження Порядку обрання представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304  "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 298  "Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292  "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 "Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246  "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 243 "Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №230 "Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  № 229  "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 393 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу"

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

  • facebook

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now