ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Перелік документів, 

які регламентують діяльність Інституту 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР

 2. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889 - VIII

 3. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII.

 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21 травня 1997 року № 280/97-ВР.

 5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вiд 07 червня 2001 року № 2493-III.

 6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

 7. Указ Президента України «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01 лютого 2012 року № 45/2012

 8. Указ Президента України «Питання Національної академії державного управління при Президентові України» від 21 вересня 2001 року № 850/2001.

 9. Указ Президента України «Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України» від 09 грудня 2011 року № 1110/2011.

 10. Указ Президента України «Про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України» від 18 лютого 2014 року № 81/2014.

 11. Указ Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» від 30 травня 1995 року № 398/95.

 12. Указ Президента України «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій» від 10 листопада 1995 року № 1035/95.

 13. Указ Президента України «Про Комплексну програму підготовки державних службовців» від 09 листопада 2000 року № 1212/2000.

 14. Указ Президента України «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу» від 05 березня 2004 року № 278/2004.

 15. Указ Президента України «Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України» від 31 серпня 2016 року № 375/2016.

 16. Указ Президента України «Про Положення про національний заклад (установу) України» від 16 червня 1995 року № 451/95.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06 лютого 2019 року № 106.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році» від 20 березня 2019 року № 244.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 серпня 2012 року № 809.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 червня 2017 року № 423. 

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 13 червня 2018 року № 482.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20 травня 2013 року № 363. 

 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» від 01 квітня 2013 року № 255.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 13 січня 2016 року № 19.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 27 вересня 2016 року № 674.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби» від 06 грудня 2017 року № 930.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» від 23 травня 2018 року № 404.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» від 14 липня 1999 року № 1262.

 29. <>4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» від 16 грудня 2004 року № 1681.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги» від 10 листопада 1995 року № 901.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» від 01 жовтня 2014 року № 500.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 року № 1341.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України  від 22 серпня 2018 року
  № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

 34. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» від 12 вересня 2018 року № 739.

 35. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги» від 03 квітня 1996 року № 252-р.

 36. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 18 березня 2015 року № 227-р. 

 37. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 28 листопада 2011 року № 1198-р.

 38. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800.

 39. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 08.07.2020 № 574.

 40. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» від 30 жовтня 2013 року № 1518.

 41. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25 квітня 2013 року № 466.

 42. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про документи про підвищення кваліфікації» від 19 січня 2016 року № 34.

 43. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчально-методичної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 21 серпня 2002 року № 450. 

 44. Наказ Національного агентства України з питань державної служби   «Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» від 17 квітня 2015 року № 81.

 45. Наказ Національного агентства України з питань державної служби  «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 12 квітня 2017 року № 80.

 46. Наказ Національного агентства України з питань державної служби  «Про внесення змін до Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 25 вересня 2018 року № 226-18.

 47. Наказ Національного агентства України з питань державної служби  «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 13 липня 2018 року № 174-18. 

 48. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг» від 26 квітня 2017 року № 91.

 49. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» від 10 жовтня 2019 року № 185-19. 

 50. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» від 15 жовтня 2019 року № 188-19. 

 51. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» від 26 листопада 2019 № 211-19.

 52. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання» від 12 грудня 2019 року № 226-19.

 53. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах обміну досвідом» від 12 грудня 2019 № 227-19.

 54. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про погодження загальних програм підвищення кваліфікації» від 10 липня 2020 р. № 113-20.

 55.  Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження адміністративного регламенту процесу «Погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» від 16 липня 2020 р. № 119-20.

Кабінет Міністрів України

29 березня 2017 року прийняв Постанову

про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674

у 2017-2018 роках виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби здійснюється навчальними закладами, що перебувають у сфері управління Національного агентства з питань державної служби, Міністерства соціальної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Державної служби фінансового моніторингу, Державного управління справами та Національної академії педагогічних наук, поза конкурсом

Кабінет Міністрів України

27 вересня 2016 року прийняв Постанову 

"Деякі питання реформування системи 
професійного навчання державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування"

   

     Внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, які оптимізують систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування шляхом більш активного залучення молоді, уникнення бюрократизації навчального процесу та сприяння побудові кар'єрної моделі державної служби. Документ прийнятий на виконання Закону України "Про державну службу" та Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

Кабінет Міністрів України

11 лютого 2016 року прийняв Постанову 

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців

 

     Для  відновлення  громадської  довіри до діяльності державних органів, їх посадових осіб Урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної поведінки державних службовців. Відповідна постанова враховує прогресивний і успішний досвід країн-членів ЄС. За основу акта взято запроваджену в Республіці Польща модель гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів. Прийняття акта започатковує єдині обов'язкові вимоги до стандартів етичної поведінки, доброчесності у діяльності державних службовців, а також сприятиме недопущенню тиску з боку представників бізнесу чи політичних сил на посадовців державних органів.

 

 

Кабінет Міністрів України 13 січня 2016 року прийняв Постанову про деякі  питання професійного навчання державних  службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

    Зазначена постанова дозволить удосконалити систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також посилити контроль за формуванням та виконанням державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації зазначених осіб шляхом делегування функцій з організації, координації  та контролю постійного професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з відповідним фінансуванням Нацдержслужбі, яка є відповідальною за формування та контроль за виконанням відповідного державного замовлення.

 

Верховна Рада України ухвалила

10 грудня 2015 року Закон

"Про державну службу"

 

   Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

 

 

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

від 30 березня 2015р.  № 65

Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

 

   Встановлено вимоги до структури та змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 12 січня 2015 року  № 5/2015

"Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"

 

    Указом Президента затверджено Стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року, яка визначає цілі та показники їх досягнення, а також напрямки і пріоритети розвитку країни. Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та гідного місця Україні в світі. «Стратегія–2020» включає в себе 62 реформи. З них пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програми. Визначено 25 ключових показників успішності розвитку країни.

 

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now